Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 23. marts 2022
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Præsentation af opgaverne i HR og Sekretariatet


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af HR og Sekretariatet.

Sagsfremstilling

Chef for HR og Sekretariatet vil præsentere afdelingens opgaver og vil bl.a. komme ind på:

 • Typer af opgaver der varetages af afdelingen
 • Udviklingstendenser på områderne
 • Særlige fokusområder
Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


4. Regnskab 2021 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes regnskab 2021 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2021 til 2022.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriet retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Regnskab

Afvigelse

A. Skattefinansierede område

Indtægter i alt

-2.585,6

-2.577,3

-2.583,3

-6,0

Driftsudgifter i alt

2.541,1

2.540,8

2.484,3

-56,5

Renter m.v.

3,0

3,0

2,7

-0,3

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-41,5

-33,6

-96,3

-62,8

Resultat af ordinær driftsvirk. (-25 mio. kr. pulje)

-66,5

-33,6

-96,3

-62,8

Anlægsudgifter i alt

51,4

136,5

61,0

-75,6

Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed

-15,1

103,0

-35,4

-138,4

Jordforsyning i alt

0,0

12,4

-5,7

-18,1

Resultat af det skattefinansierede område

-15,1

115,4

-41,1

-156,4

B. Resultat af det brugerfinansierede område

0,0

0,0

-0,5

-0,5

C. RESULTAT I ALT (A + B)

-15,1

115,4

-41,6

-156,9

Det samlede resultat for regnskab 2021 viser et overskud på den ordinære drift på 96,3 mio. kr. I det oprindelige budget for 2021 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 41,5 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 66,5 mio. kr.

Regnskabet viser dermed et overskud på 29,8 mio. kr. mere end der oprindeligt var budgetteret med.

Regnskab 2021 har på samme måde som regnskab 2020 været præget af Covid-19 situationen. Der har i regnskab 2021 været udgifter for i alt 12,9 mio. kr. Særligt test på kommunens skoler har drevet Covid-19 udgifterne. Denne opgave er varetaget af den Kommunale Ungdomsskole, som har afholdt 5,7 mio. kr. hertil. Herudover har der været afholdt udgifter til personale, rengøring og værnemidler. Til kompensation for Covid-19 udgifterne har Brønderslev Kommune modtaget 5,5 mio. kr. fra Indenrigs- og Boligministeriet i 2021.

Det oprindelige anlægsbudget ekskl. Jordforsyning er i 2021 på 51,4 mio. kr. og det korrigerede budget er på 136,5 mio. kr. Det korrigerede budget er inkl. overførsel af ikke forbrugte midler fra regnskab 2020 på 72,5 mio. kr.

Der har i 2021 været et forbrug på 61 mio. kr., hvilket giver et restbudget på 75,6 mio. kr., som overføres til 2022. Det overførte beløb består primært af afsatte midler til investeringer på skoleområdet, nye haller, Margrethelund og pulje til midtbyplaner samt midler til Ny Hedelund.

Samlet set viser regnskabet for 2021 et overskud på det skattefinansierede område på 41,1 mio. kr.

Der er på politikområde 601 ældreomsorg et særligt fokus på Plejecenter Kornumgaard, Danske Diakonhjem. I regnskab 2021 er der et merforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 10 % ift. korrigeret budget. Kornumgaard skal på baggrund af regnskabsresultatet lave en plan for afvikling af underskuddet.

Staben foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2021 godkendes og oversendes til Revisionen
 • afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2022 af uforbrugte driftsmidler med i alt 32,7 mio. kr.
 • der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. omkostninger i forbindelse med retssagen med Blæksprutten
 • Byrådet godkender genbevilling i 2022 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 94,1 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2022 vedr. finansforskydninger med i alt 10,3 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen

Direktionen anbefaler, at Byrådet godkender stabens indstilling.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb 2022 til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om frigivelse af 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i december 2020 frigivet 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter og småprojekter under 150.000 kr.

Disse midler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, jf, oversigt over tidligere bevillinger med kortfattet beskrivelse af, hvad beløbene er anvendt til.

Der søges om ny pulje på 1 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2022 til gennemførelse af kommende mindre projekter, der er aktuelt AT-Påbud på Flauenskjold Skole, hvor der er lydproblemer i sløjd lokale.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 1 mio. kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2022 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. forventet overførsel af restbudget fra 2021 udgør i budget 2022 7,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er reserveret til trådløst netværk.

Herudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 frigivet 3 mio. kr. Der er således 3,7 mio. kr. tilbage i puljen.

Frigives der 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver, er der 2,7 mio. kr. tilbage i puljen i 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Oversigten gælder 2021.

Bilag

Til toppen


6. Midler til "Goes Wild"


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Brønderslev Kommune deltager i konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”. Der er på baggrund af dette nedsat en arbejdsgruppe, under Det Grønne Råd, som er tovholder i forhold til at få engageret og inddraget kommunens borgere, foreninger samt virksomheder i at deltage i konkurrencen sammen med Brønderslev kommune.

Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager i konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”. Der er på baggrund af dette nedsat en arbejdsgruppe, under Det Grønne Råd, som er tovholder i forhold til at få engageret og inddraget kommunens borgere, foreninger samt virksomheder i at deltage i konkurrencen sammen med Brønderslev Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder, hvor det bl.a. er blevet drøftet hvilke tiltag der kan og skal gøres for at få flere foreninger, virksomheder samt private haveejere med i samarbejde. Arbejdsgruppen har fået udleveret lister over foreninger og virksomheder, hvorefter de har kontaktet dem, for at høre om de kunne være interesseret i at deltage. Der er i den forbindelse kommet mange positive tilbagemeldinger på dette. Borgerforeningerne efterlyser dog noget materiale, som de kan give videre til deres medlemmer.

Arbejdsgruppen ønsker i den forbindelse at afholde enkelte arrangementer i løbet af Vinter/foråret, hvor de samarbejdspartnere, der er med, kan deltage og hvor man i den forbindelse kan fortælle mere om konkurrencen samt udlevere informationsmateriale til dem.

Der er i forbindelse med deltagelse i konkurrencen afsat 75.000 kr. i 2021 til etablering af faunastriber. Disse striber er nu etableret.

Arbejdsgruppen vurder, at der er behov for yderligere økonomi i projektet, for at der kan afholdes samarbejdsmøder, afsættes flere personaleressourcer samt udarbejdelse af informationsmateriale. Arbejdsgruppen søger derfor Teknik og Miljøudvalget om 100.000 kr. til projektet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd og Teknik og Miljøudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 17. februar 2022, pkt. 5:

Det Grønne Råd anbefaler, at der informeres om projektet på Brønderslev Kommunes Facebook.

Sagen fremsendes til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Det undersøges om Klimapuljen under Økonomiudvalget kan anvendes til formålet.

Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Henrik Højbjerg, Kristian Trier Nipper, Mads Birkhot og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 16:

Sagen sendes til Økonomiudvalget med forslag om, at Klimapuljen anvendes til formålet.

Beslutning

Godkendt at klimapuljen anvendes til finansiering.

Mikael Klitgaard og Line Vanggaard er imod.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for varmepumpe for Jerslev Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jerslev Varmeværk ønsker at etablere en luftvarmepumpe i forbindelse med konvertering fra fossile brændstoffer. Til anlægget hører en 6 m høj energiopsamler.

Lokalplanen skal behandles i Byrådet, da kommuneplantillægget betyder en overførsel af område udlagt til rekreativt område 07-R-02 til centerområdet 07-C-01.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Jerslev Varmeværk, der muliggør etablering af en luft varmepumpe, kan godkendes.

Sagsfremstilling

Jerslev Varmeværk, Palægade 6-8A, Jerslev, ansøger om tilladelse til at etablere en varmepumpe, hvor varmen opsamles fra luften af en energioptager. Ejendommen består af et byzoneareal, der ligger i centerområde 07-C-01 og et landzoneareal udlagt til rekreativt område 07-R-02. En del af 07-R-02 overføres til 07-C-01.

Overførsel af areal til centerområdet har været i fordebat i perioden fra den 23. juni 2021 til og med den 22. juli 2021. Indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 25. august 2021. Økonomiudvalget besluttede, at der skal etableres afskærmning øst for energioptagerne, der begrænser indsynet til anlæggets underste dele. Denne afskærmning sker i følge forslag til lokalplan i form af en maksimum 6 m høj støjafskærmning placeret 0,5 m fra skel til Ærøgade 16A.

Energioptageren har målene 8 x 30 m og en højde på maksimum 6 m. Se udseende af energioptager i notat. Energioptageren placeres 1 m fra skel mod Ærøgade 16a. Lokalplanen stiller krav om, at de nederste dele af energioptageren afskærmes visuelt mod naboejendommen Ærøgade 16A. Jerslev Varmeværk har i en årrække stillet en del af ejendommen til rådighed for en bypark. En del af byparken inddrages nu til tekniske anlæg, men stien gennem parken opretholdes. Resten af byparken opretholdes og forbliver i landzone.

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-C-01.01. Resultatet af miljøscreeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for planerne.

Miljøscreening af planen

Ansøger har indsendt støjberegning, der viser, at støjafskærmningen eller andre støjreducerende tiltag er nødvendige. Beregningen viser, at der er behov for en tilladelse til en overskridelse af støjgrænsen langs skel til naboareal mod øst på ca. 2 db i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven.

Arealet er omfattet af kirkebyggelinje, hvorfor lokalplanen ikke tillader nye anlæg over 8,5 meters højde. Anlægget ligger i et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det er vurderet, at etablering af nye tekniske anlæg fortrinsvis vil påvirke opfattelsen af kulturmiljøet ved lokaliteten. Jerslev er en by med en blanding af mange funktioner, og varmeværket har ligget der i mange år. Udviklingen inden for varmeforsyning gør, at det kan være nødvendigt at lade kulturmiljøet indeholde denne form for anlæg. Jerslev er som kulturmiljø mere rummeligt end en lokalitet, der udelukkende er præget af kultur og natur. Museum Moss har ikke haft bemærkninger.

Varmepumpen og energioptageren placeres i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der samtidig er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Der er derfor indbygget vilkår om sikring af grundvandet i lokalplanen, som sikres i en efterfølgende tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Der nedlægges en mindre beplantning. Der vurderes ikke at være væsentlige naturkvaliteter eller bilag IV arter i området, som kompromitteres. Konklusionen på miljøscreening er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til kommuneplantillæg og lokalplan.

Energiprojekter er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” bilag 2 pkt. nr 3a. Inden anlægget etableres, skal projektet anmeldes efter lovens § 16."

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt sender planerne i offentlig høring i 8 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 4:

Det indstilles, at forslagene sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Henvendelse om byudvikling nord for Ndr. Omfartsvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse vedrørende mulighed for udstykning af 29 parcelhusgrunde og et område til tæt-lave boliger nord for Nordre Omfartsvej i Brønderslev. Matriklerne ligger i landzone og uden for kommuneplanrammerne. Matriklerne ligger på den modsatte side af omfartsvejen, i forhold til hvor der ønskes byudvikling i kommuneplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse vedrørende mulighed for planlægning for 29 parcelhusgrunde og et område til tæt-lave boliger ved Skydebanevej nord for Nordre Omfartsvej i Brønderslev. Ansøgningen kommer efter at det i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2021 den 27. maj 2021 blev politisk tilkendegivet, at man ønskede at drøfte mulighederne for arealudlæg i Ådalen nærmere.

Området består af matriklerne 1bv, 4he og del af 1ar Bøgen, Brønderslev Jorder, ligger i forlængelse af den eksisterende by, dog nord for Nordre Omfartsvej. Byudvikling i området er i uoverensstemmelse med kommuneplanens retningslinje omkring, at byudvikling primært skal ske inden for omfartsvejene, så de danner en grænse ud mod det åbne land. Dette skal sikre, at der så vidt muligt ikke anlægges nye adgangsveje via omfartsvejene blandt andet af hensyn til trafiksikkerheden. Området har i dag vejadgang til Skydebanevej, men der er i henvendelsen ikke tilstrækkeligt redegjort for hvorvidt og hvordan der kan laves en sikker overkørsel for gående og cyklister over Nordre Omfartsvej.

Grundet den nære placering til Nordre Omfartsvej samt nærheden til skydebanen, kan der være udfordringer i forhold til at kunne overholde støjgrænserne, men ansøger skal i givet fald udarbejde en støjredegørelse der dokumenterer at vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik og skydebane kan overholdes.

Området ligger i landzone uden for kommuneplanrammerne, hvorved der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvis der skal kunne bygges boliger på matriklerne. Det vurderes vanskeligt at udlægge så stor en ny ramme til boligformål, da der netop er udlagt omtrent det maksimalt mulige areal til boligformål for den kommende 12-årige planperiode i Kommuneplan 2021. Der kan laves en ny behovsberegning for arealudlæg når Befolkningsprognose 2022 er udarbejdet, og det forventes at prognosen vil foreligge i efteråret 2022.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. august 2017 en tilsvarende ansøgning om planlægning for udstykning af samme areal og gav afslag.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2021 blev der indkaldt forslag til nye arealudlæg. Ansøger ansøgte i den forbindelse omat få udlagt området til boligformål. I kommuneplanprocessen besluttede Økonomiudvalget den 9. september 2020, ikke at udlægge området til perspektivområde til byudvikling. Byrådet vedtog den 27. maj 2021 Kommuneplan 2021, hvor arealet ikke er medtaget.

Fagforvaltningen anbefaler, at der gives afslag på henvendelse om at planlægge for området nord for Nordre Omfartsvej under henvisning til manglende rummelighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 6:

Peter Stecher, Hans Chr. Holst, Jens Andersen og Dennis Kvesel er positiv over for forslaget og foreslår, at sagen afventer den nye befolkningsprognose.

Der laves trafiktælling.

Johannes Trudslev, Eskild Sloth Andersen og Hildo Rasmus er imod.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

For: 6

Imod: 3 (Eskild Andersen, Arne M. Jensen og Carsten Ullmann Andersen).

Bilag

Til toppen


9. Mere og bedre mobilitet for pengene - Fastlæggelse af serviceniveau for den åbne kollektive trafik


Resume

Sagsforløb: TM/SHS/BS/FKT/BE/ÆO/ØK/BY

Økonomiudvalget bevilgede den 17. marts 2021 penge til projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene". Projektets formål er at gennemgå hele den kollektive trafik i Brønderslev Kommune for at finde optimeringer af både bus- og flextrafikken.

For at finde optimeringer i den åbne kollektive trafik er en fastlæggelse af serviceniveau vigtig i forhold til det fremtidige analysearbejde.

Byrådet skal tage stilling til, om det foreslåede serviceniveau for den åbne kollektive trafik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik i Brønderslev Kommune består af både åben og lukket kørsel. Den åbne kørsel består af rutebusser, telebusser, servicebusser, tog, flextur og plustur, som er åben for alle borgere i kommunen.

Den lukkede kørsel består af alle kommunens visiterede ordninger, som Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcentre og anden specialbefordring.

En del af kommunens kollektive trafik udføres via flextrafikken, som udbydes og administreres af NT på vegne af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det drejer sig om buskørsel, Flextur, Plustur, Flexhandicap og Flex læge.

En anden del er den lukkede kollektive trafik for visiterede, der udbydes og administreres af kommunen selv. Det drejer sig om visiteret kørsel til skoler og aktivitetscentre.

Serviceniveauet, der køres efter i dag, blev vedtaget i forbindelse med godkendelse af Kollektiv trafikplan 2016 på Byrådets møde den 22. juni 2016.

Projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" har til formål at gennemgå hele den kollektive trafik i kommunen og finde optimeringsmuligheder i både den åbne og lukkede kollektive trafik, samt at se på muligheden for større koordinering på tværs af de forskellige ordninger.

Økonomiudvalget bevilgede penge til projektet den 17. marts 2021, hvorefter projektorganisationen blev sammensat, og projektet kunne starte op medio juni 2021. Det første halve år er blevet brugt på planlægning, sammensætning af arbejdsgruppe og indsamling af data for den kollektive trafik i dag.

De indsamlede data viser følgende økonomiske overblik:

2021

(1000 kr.)

Åbne kollektive trafik (Bustrafik, flextur og plustur)

(*Svømmekørsel)

18.119

(*424)

Specialbefordring via flextrafikken (Flexhandicap og Flexlæge)

3.060

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Skoleområdet)

5.797

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Dagtilbudsområdet)

492

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Forældre- og elevbetaling)

7

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (NT skolekort)

933

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Befordring af elever til kommunale specialskoler)

2.843

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Voksenhandicap - kørsel til samværs- og aktivitetstilbuddet, Springbrættet)

470

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Ungecenter, STU)

500

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Dagtilbud til borgere med demens)

614

Specialbefordring via Brønderslev Kommune (Aktivitetscentre)

256

I alt

33.091

Som et led projektet er der afholdt møder med forskellige interessentgrupper.

 • Skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser
 • Ældrerådet og Handicaprådet
 • Ungerådet
 • Online borgermøde

På møderne blev deltagerne informeret om projektet og den kollektive trafik i Brønderslev Kommune. Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål og komme med indspark til udfordringer i den kollektive trafik i dag samt fremtidens kollektive trafik i kommunen.

Tilbagemeldingerne fra møderne kan inddeles i nedenstående problematikker:

 • Udfordringer for elever der ikke vælger distriktsskolen
 • Svært at komme på tværs af kommunen med kollektiv trafik
 • Problemer for elever der skal til konfirmationsundervisning
 • Manglende kendskab til de fleksible kørselsordninger (flextur og plustur)

Tilbagemeldingerne og gennemgangen af den åbne kollektive trafik har ikke givet anledning til, at serviceniveauet ændres radikalt fra det vedtagne i Den kollektive trafikplan 2016. Der er kommet følgende tilføjelser til serviceniveauet:

Kommunale stamnet

 • Skoler og uddannelsesinstitutioner, der deler bus, skal i højere grad koordinere ringetider, så der ikke er behov for ekstra afgange
 • Der skal foretages en analyse af servicebuskørslen i Brønderslev by, herunder passagertællinger og analyse af stoppestedsbenyttelse. På baggrund af analysen vurderes det, hvorvidt servicebusnettet skal fortsætte
 • FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om en bus mellem Brønderslev og Dronninglund. Mulighederne for at løse dette skal afdækkes og på baggrund af det, skal det politisk besluttes om det skal iværksattes

Det lokale net

 • Skoler, der deler bus, skal i højere grad koordinere ringetider, så der ikke er behov for ekstra afgange
 • Kørslen tilrettelægges ikke efter fri- og efterskoler

Det fleksible net

 • I planlægningen af det kommunale og lokale net skal potentialet ved koordinering på tværs af bus- og flextrafikken analyseres i forhold til, om flextrafikken kan sættes ind i områder og på tidspunkter, hvor det ikke giver mening at anvende store busser
 • Plustur - Der skal ses på mulighederne for i højere grad at tilbyde Plustur som supplement til anden kørsel

Fastlæggelse af serviceniveauet for den åbne kollektive trafik er afgørende for det videre arbejde. Serviceniveauet danner ramme om den analyse, der skal til for at finde optimeringsindsatser for den fremtidige kørsel. Serviceniveauet for den lukkede kørsel og eventuelle konsekvenser for dette bliver beskrevet i projektet, og skal først tages politisk stilling til i den sammenhæng.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 blev det besluttet, at projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" skulle finde besparelser på 1 mio. kr. gældende fra 2023.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter, om det beskrevne serviceniveau kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse – udvalget ser frem til den endelige fastlæggelse af serviceniveauet.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 7. marts 2022, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2022, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 14. marts 2022, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget opfordrer til, at muligheden for at den kollektive trafik på tværs af kommunen forbedres eksempelvis gennem bedre fleks trafikløsninger.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. marts 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 16. marts 2022, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Lars E. Sørensen og Christen Bager var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Etablering af fælleskommunal borgerrådgiver


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Godkendelse af samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i møde den 16. juni 2021, at der arbejdes videre med etablering af en fælleskommunal borgerrådgiver mellem Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner, og at der skulle ansøges om tilskud fra ansøgningspulje under Indenrigs- og Boligministeriet (Bolig- og Planstyrelsen).

De fire kommuner indsendte på den baggrund ansøgning, og modtog den 10. november 2021 betinget tilsagn om tilskud til ansættelse af to borgerrådgivere fra styrelsen.
Endeligt tilsagn er betinget af, at der foreligger:

 • underskrevet samarbejdsaftale mellem de fire kommuner
 • dokumentation for, at der er truffet endelig beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e

Samarbejdsaftale

Forslag til samarbejdsaftale vedhæftes som bilag og behandles ligeledes af kommunalbestyrelserne i de øvrige tre kommuner i marts måned 2022.

Som det fremgår af samarbejdsaftalen, ansættes der i alt 2 borgerrådgivere til dækning af de 4 kommuner. For at imødekomme logistiske udfordringer vil den ene borgerrådgiver primært dække Jammerbugt og Brønderslev kommuner, mens den anden primært vil dække Vesthimmerlands og Thisted kommuner. Fysisk træffetid i Brønderslev Kommune vil være mandag og onsdag. Øvrige dage vil borgere kunne komme i kontakt med borgerrådgiveren via mail eller telefon.

Borgerrådgiverfunktionen vil formelt blive forankret i Vesthimmerlands Kommune, der således vil være ansættelseskommune for borgerrådgiverne.

Borgerrådgiveren vil blive markedsført på kommunens hjemmeside, hvor borgerrådgiveren vil have en selvstændig fane, hvor borgerrådgiveren præsenteres, ligesom der vil blive oplyst om, hvordan man kommer i kontakt med borgerrådgiveren, hvilke dage borgerrådgiveren befinder sig i kommunen og hvilke forhold borgerrådgiveren kan bistå med mv.

Som det fremgår af forslag til samarbejdsaftalens afsnit 3 skal der udpeges en kontaktperson i forhold til Borgerrådgiverens samspil med kommunalbestyrelsen.

Vedtægt for borgerådgiveren

Jf. samarbejdsaftalen bør der udarbejdes en nærmere afgrænsning af borgerrådgiverfunktionens opgaver, kompetencer og bemyndigelse.

Efter lov om kommunernes styrelse § 65 e stk. 4 kan en borgerrådgiver kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverens opgaver er således fastsat ved lov. At borgerrådgiveren kun kan varetage disse opgaver, er ikke ensbetydende med, at borgerrådgiveren nødvendigvis skal varetage eller prioritere alle opgaver lige højt.

Der er således mulighed for at foretage en nærmere afgrænsning af opgaverne for eksempel i en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.

Direktionen drøftede udkast til samarbejdsaftale og vedtægt på sit møde d. 15. februar 2022.

Direktionen indstiller,

 • at samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen godkendes
 • at kontaktpersonen i Brønderslev er en leder/chef i staben
 • at placeringen af fysisk lokalitet til borgerrådgiveren bliver i nærheden af borgerservice Brønderslev
 • at der evalueres på henvendelsestyper efter 1 års funktion
Personale

Ingen.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles godkendt.

Indholdet i samarbejdsaftalen medfører tilsyn af kommunens administration jf. § 6.

Bilag

Til toppen


11. Kommunikationsstrategi 2022-23


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den vedtagne kommunikationsstrategi fra 2018-2020 skal videreføres med følgende tilføjelser:

Der udpeges årligt to fokuspunkter for kommunikationsstrategien. I 2022 foreslås ’Bedre borgerkommunikation’ og ’Klimakommunikation i forbindelse med DK 2020’

Sagsfremstilling

Den overordnede kommunikationsstrategi blev vedtaget af Økonomiudvalget 21. november 2018. Den er drøftet i chefgrupperne, og tilbagemeldingen er, at den kan videreføres med enkelte rettelser i de udarbejdede guides.

For at sikre en bedre borgerkommunikation foreslås det dog, at der gøres en øget indsats for at forbedre dette område. Direktion og kommunikationskonsulent skal sammen med den kommende borgerrådgiver tilrettelægge et forløb særligt for myndighedsfunktioner.

I forbindelse med udarbejdelse af plan for DK2020 i Brønderslev Kommune vil der også være mere fokus på eksternt rettet kommunikation om klimaudfordringer specielt med henblik på at få nye borgergrupper som de unge i tale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022:

Direktionen kan anbefale forslaget, dog således at et fokuspunkt kan prioriteres i flere år

Beslutning

Strategi og fokuspunkter godkendt.

Det forventes, at valg af kommunikationskanaler hele tiden er tilpasset den samlede målgruppe for kommunikationen.

Bilag

Til toppen


12. Folkeafstemning 1. juni 2022 om forsvarsforbehold


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der skal holdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Byrådet anmodes om træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af afstemningen.

Sagsfremstilling

Onsdag den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Brønderslevkredsen består af Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune. Brønderslev Kommune er kredskommune.

Byrådene i de to kommuner har på de konstituerende møder i december 2021 valgt følgende medlemmer til kredsvalgbestyrelsen (stedfortrædere nævnt i parentes), jf. lov om valg til folketinget, § 24:

Brønderslev Kommune:

 • Mikael Klitgaard (Carsten Ullmann Andersen)
 • Peter Stecher (Lars E. Sørensen)
 • Arne M. Jensen (Christen Bager)
 • Eskild Andersen (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Jammerbugt Kommune:

 • Mogens Gade (Birgit Mejlholm Kold)
 • Ulla Flintholm (Kjeld Hedegård Nielsen)
 • Per Halsboe Larsen (Frank Østergaard)
 • Diane Aarestrup (René Rosenkrans)

Borgmester Mikael Klitgaard er formand for kredsvalgbestyrelsen. Brønderslev Byråd har på sit konstituerende møde valgt Peter Stecher som næstformand for kredsvalgbestyrelsen.

I henhold til lov om valg til folketinget, § 29, skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Byrådet har på sit konstituerende møde godkendt, at der udpeges 84 valgstyrere / tilforordnede / administrative medarbejdere til afvikling af folkeafstemningen, fordelt med 51 politisk udpegede og 33 administrative medarbejdere.

Det foreslås, at der anvendes de samme lokaler som ved kommunalvalget i november 2021.

Valgstedet i Dronninglund, som i alle årene har været Dronninglund Hotel, er mere og mere udfordret af den begrænsede kapacitet, adgangs- og parkeringsforhold. Valgsekretariatet har derfor vurderet muligheder for at flytte valgstedet til andre faciliteter.

Valgsekretariatet har til brug ved fremtidige valg set på bl.a. Dronninglund Gymnasium, Dronninglund Hallerne og Dronninglund Skole og vurderet flere andre muligheder.

Forslaget om ændring af Dronninglund afstemningssted har været sendt til høring i Valgbestyrelsen, hvor J har foreslået, at der også kigges på Sognegården i Dronninglund som mulighed, og der har på den baggrund været en besigtigelse af Sognegården.

Dronninglund Gymnasium:

Meget velegnet, men vil i forbindelse med afvikling af eksamen og terminsprøver ikke være til rådighed

Dronninglund Hallen:

Uegnet pga. adgangsforhold

Byrådssalen, Dronninglund Rådhus:

Uegnet pga. for lidt plads til afvikling og optælling af 3 valg på én gang

Dronninglund Skole:

Velegnet – god plads til både afvikling af valg og optælling. Gode adgangs- og parkeringsforhold

Sognegården:

Velegnet og placering i centrum af Dronninglund – gode adgangsforhold, men begrænsede parkeringsmuligheder

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet

 • tager stilling til fremtidigt valgsted i Dronninglund afstemningsområde,
 • bemyndiger de politiske gruppeformænd til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder,
 • bemyndiger de politiske gruppeformænd til at udpege 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem,
 • bemyndiger stabsdirektøren til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer vælgernes hjem,
 • godkender, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet fra kl. 09.00-16.00 den sidste lørdag før afstemningen (28. maj 2022), samt
 • meddeler en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af afstemningen, idet der ikke er afsat budgetmidler hertil

Byrådet anmodes herudover om at tage stilling til, om der skal etableres valgcafé på de enkelte afstemningssteder. Pga. Coronasituationen blev vælgerne ikke budt på kaffe i forbindelse med kommunalvalget i 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommunaldirektørens anbefaling indstilles godkendt.

Det indstilles, at skolen anvendes som afstemningssted i Dronninglund.

Steen Søgaard Petersen anbefaler at Sognegården anvendes.

Det indstilles, at byrådsmøde flyttes til 31. maj 2022.

Det indstilles, at valgcafe etableres.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om ressourceforbrug i Borgerservice i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID


Resume

Sagsforløb: ØK

Der blev på sidste møde i Økonomiudvalget spurgt til håndteringen i Borgerservice af overgangen til MitID. Sagsfremstillingen redegør for de udfordringer, indførelsen af MitID har givet i Borgerservice, og hvordan de er forsøgt håndteret.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ca. 5,4 mio. NemID-brugere i Danmark skal fra oktober 2021 til september 2022 migreres til MitID (Dvs. at de skal oprettes som MitID brugere). Langt de fleste vil selv kunne migrere digitalt ved brug af deres NemID. En række borgere kan dog ikke migrere selv, idet de ikke er ID-sikrede og ikke har mulighed for at ID-sikre sig selv ved brug af et gyldigt pas og en smartphone.

Det er skønnet, at ca. 0,6 mio. borgere i Danmark i 1. halvår 2022 får behov for at blive identitetssikret ved fysisk fremmøde i Borgerservice fx hvis de ikke har en smartphone. Samtidig oplever Borgerservice pt. også stort fremmøde af borgere, der hellere vil have hjælp i Borgerservice end at bruge de tiltænkte muligheder for telefonsupport, som deres bank og Digitaliseringsstyrelsen har stillet til rådighed. Derudover har Borgerservice også et øget fremmøde som skyldes almindelig drift af MitID. Det drejer sig bl.a. om nødvendig henvisning fra den telefoniske support, afhentning af fysiske identifikationsmidler eller tekniske udfordringer såsom mistet telefon. Dette er fysiske fremmøde som Borgerservice i dag også varetager på NemID, men som i en overgangsperiode vil være dobbelt, idet udfasningen af NemID endnu ikke er fastsat – og borgere indtil udfasning af NemID opfordres til både at have et gyldigt MitID og NemID.

Det var Digitaliseringsstyrelsens estimat, at en kommune med 50.000 indbyggere i 1. halvår 2022 kunne forvente fysisk fremmøde fra mellem 60-80 borgere dagligt. Med en forventet ekspeditionstid på ca. 15 minutter pr. borger, svarer det til ca. 15-20 arbejdstimer pr. arbejdsdag. Omregnet ville det betyde, at Borgerservice i Brønderslev Kommune kunne forvente 43-58 borgere dagligt, svarede til ca. 11-14 arbejdstimer pr. arbejdsdag. Digitaliseringsstyrelsen havde dog også forventet, at der i 2. halvår 2021 i en kommune som Brønderslev ville have været 11-22 fysiske fremmøder dagligt svarende til 3-6 arbejdstimer pr. arbejdsdag. I den periode var der imidlertid kun ganske få henvendelser i Borgerservice.

Det var derfor yderst vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor stort ressourceforbruget ville blive i 1. halvår 2022, da det var umuligt at vurdere om årsagen til de få henvendelser i efteråret var en fejlvurdering af, hvor mange der havde brug for hjælp, eller om årsagen var, at den enkelte borger ventede til senere med at få foretaget overgangen.

Men opgaven er blevet større end forventet, og samtidig viste det sig i 1. halvår 2022, at ekspeditioner gennemsnitligt tager 30 minutter i stedet for Digitaliseringsstyrelsens oprindeligt estimerede 15 minutter. Udfordringen blev også større af nedlukningen pga. covid-19 omkring årsskiftet. Derfor er der opstået en betydelig ventetid på at kunne bestille tid i Borgerservice til at overgå til MitID.

Borgerservice har forsøgt at løse udfordringen ved at omfordele ressourcerne i Borgerservice, men det har ikke kunnet løse opgaven. Derfor har Borgerservice også valgt at udvide bemandingen ved midlertidigt at ansætte en medarbejder yderligere på opgaven, og fra uge 13 er der således sket er betydelig stigning i antallet af tider til overgang til MitID. Fra uge 13 vil Borgerservice også i så vid grad som muligt forsøge at lægge ekstra tider ud udenfor den normale åbningstid for at holde ventetiden nede.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Borgerservice har midlertidigt opnormeret med 1 stilling til at løse opgaven, men der kan blive behov for yderligere ressourcer i Borgerservice i 1. halvår 2022.

Økonomi

KL har oplyst, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023 vil komme DUT-midler til kommunerne til dækning af opgaven med nyudstedelser af MitID. Det var ikke med i økonomiforhandlingerne for 2022, da der var for stor usikkerhed om ressourceforbruget, så det vides ikke hvor stor kompensationen bliver.

Beslutning

Orientering gennemført.

Til toppen


14. Anmodning om forlængelse af låneaftale mellem Hjallerup Idrætsforening og Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har fået en anmodning fra Hjallerup Idrætsforening om forlængelse af låneaftalen for arealet på Idræts Allé 1b, Hjallerup. Forlængelsen hænger sammen med de tiltag foreningen vil skabe på området. Idrætsforeningen ønsker en 30-årig forlængelse.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om låneaftalen skal forlænges.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået en anmodning fra Hjallerup Idrætsforening om forlængelse af låneaftalen for arealet på Idræts Allé 1b, Hjallerup. Forlængelsen hænger sammen med de tiltag, foreningen vil skabe på området. Idrætsforeningen ønsker en 30 årig forlængelse. Det lånte areal fremgår af eksisterende aftale mellem parterne.

Forvaltningen har vurderet anmodningen.

 • Den nuværende aftale udløber medio 2028
 • En aftale kan indgås for op til 30 år uden konflikt med henholdsvis kommunalfuldmagtsreglerne og udstykningsloven
 • Den nuværende aftale, der udløber medio 2028 vil blive hævet hvis der indgås ny aftale
 • Der bliver ikke betalt lejeafgift for den eksisterende aftale
 • En eventuel ny aftale vil kunne være gældende fra april 2022 til marts 2052
 • En eventuel ny aftale vil være en forlængelse af den eksisterende aftale. Herunder præcisering af vedligeholdelsespligten for låner
 • Der skal fortsat være adgang til masten i det nordøstlige af matriklen

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal indgås ny aftale med udløb i 2052.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Salgsvilkår for grunde i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har salgsvilkår for boliggrunde, erhvervsgrunde samt mindre irregulære arealer. Salgsvilkårene er sidst opdateret i 2019. Der er i 2021 kommet ny lovgivning på området, som er indarbejdet i vilkårene.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ændring af vilkårene fra 1. april 2022.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har salgsvilkår for boliggrunde, erhvervsgrunde samt mindre irregulære arealer. Salgsvilkårene er sidst opdateret i 2019. Der er i 2021 kommet ny lovgivning på området, som er indarbejdet i vilkårene.

Vilkårene er en mulighed for at sikre, at kunderne er oplyst i forhold til de forskellige forhold, der kan opstå ved en handel om fast ejendom. De samlede nye vilkår er vedlagt som bilag og er delt i henholdsvis boliggrunde, erhvervsgrunde og mindre arealer. Brønderslev Kommune kan administrativt bedre opfylde lige vilkår ved alle handler, når de er skrevet ned og ikke skal huskes fra gang til gang. Det er sikkerhed for opfyldelse af god forvaltningsskik.

Vilkårene fra 2019 og forslag til nye vilkår fra 2022 er vedlagt som bilag. Den primære forskel er i formuleringer, præciseringer og det lovgivningsmæssige grundlag, der er ændret pr. 3. marts 2021. Ændringerne er markeret med rødt skrift i vilkårene fra 2022.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender de nye salgsvilkår, som implementeres fra april 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Udbud af boligparceller i Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har ved gennemgang af ejendomme i Flauenskjold fundet frem til 3 boliggrunde, der umiddelbart kan sælges. Der er ikke tinglyst eller på anden vis andre forhold, der gør, at boliggrundene ikke kan sælges.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt boliggrundene sættes til salg og til hvilken pris.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har ved gennemgang af ejendomme i Flauenskjold fundet frem til 3 boliggrunde, der umiddelbart kan sælges. Der er ikke tinglyst eller på anden vis andre forhold, der gør, at boliggrundene ikke kan sælges. Forvaltningen finder ikke forhold i de officielle oplysninger (tingbog, BBR med mere), der gør, at grundene ikke kan sælges.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er lagt kloakledning i den vestlige del af Bytoften 12. Den bør der enten kunne bygges uden om, idet kloakledningen ligger, hvor indkørslen og haven forventeligt bliver placeret. Alternativt kan ledningen formentlig flyttes af køber i forbindelse med byggeri.

Grundene er ikke tilsluttet forsyningerne, men mulighederne for forsyning ligger i vejen. En kommende køber skal derfor forvente at betale tilslutningsbidrag til de private forsyningsvirksomheder.

Adresse

J P Jensens Vej 17, 9330 Dronninglund

Bytoften 10, 9330 Dronninglund

Bytoften 12, 9330 Dronninglund

Matr.nr.

7aq Vestengårdens Fjerding, Voer

7bl Vestengårdens Fjerding, Voer

7bm Vestengårdens Fjerding, Voer

Areal

950 m2

1.000 m2

1.000 m2

SKAT vurdering 2020

140.000 kr.

144.000 kr.

144.000 kr.

Skøde dato

23.09.1980

27.01.1898*

27.01.1898*

*Ligner, at der er afsagt ejendomsdom over ejendommene tilbage i 1970'erne, hvor flere ejendomme bliver overført fra Albæk-Voer til Voer Sognekommune. Datoen er derfor formentlig den sidst kendte handelsdato på ejendommene.

Alle 3 grunde er Kommuneplanlagte til boligformål.

Behovet for boliggrunden i Flauenskjold er svagt stigende, idet der er forventning om, at der bliver solgt 2 af 4 udbudte boliggrunde i løbet af foråret 2022. Herefter vil der kun være 2 kommunale boliggrunde tilbage i Flauenskjold. De kommunale grunde er udbudt til en pris på 196 kr. pr. m2 inklusive moms, men eksklusive tilslutningsbidrag.

Der er ikke et stort udbud af private boligrunde i Flauenskjold. Et øget udbud af boliggrunde kan måske være med til at sikre udviklingen i Flauenskjold. Derudover ser forvaltningen muligheden for at få fyldt de huller, der er i boligkvarteret ud med nybyggeri.

Beboerne i Flauenskjold kan dog have en forventning om, at boliggrundene er udlagt til grønne områder i byen og derfor finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at de nærmeste beboere til de nævnte grunde orienteres, inden grundene sættes til salg.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om grundene skal sættes til salg og sætter en mindste pris på grundene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positivt indstillet, men ønsker en orientering hos byen borgere inden endelig beslutning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Sag om henvendelse vedr. køb af Aldersro på næste møde
 • Aftaleparterne for budget 2022 indkaldes til behandling af Børne- og Skoleudvalgets henvendelse vedr. budgetaftalepunkt vedr. samlæsning

Til toppen


18. Lukket punkt: Leje af jord til afgræsning


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Forlængelse af lejekontrakt


Beslutning

Aftale forlænges med pristalsregulering

Til toppen


20. Lukket punkt: Bud på ejendom


Beslutning

Udsættes.

Til toppen


21. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Afslag.

Minimumspris fastsættes.

Til toppen


22. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Anmodning afvist.

Til toppen


23. Lukket punkt: Salg af ejendom efter budrunde


Beslutning

Der forhandles lejeløsning.

Til toppen


24. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


25. Lukket punkt: Salg af ejendom efter budrunde


Beslutning

Godkendt, men uden oplagsmuligheder, som evt. skal tinglyses.

Til toppen


26. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 5. april 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer