Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Temaudvalget - Referat

Dato: 18. maj 2022
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TEMA

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Varmeplan for Brønderslev Kommune - dialog med varmeværker


Resume

Sagsforløb: TEMA

På sidste møde i Temaudvalget blev det besluttet, at repræsentanter for varmeværkerne skulle inviteres til en drøftelse af mulighederne for at leve op til klimamålene i DK2020. Siden sidste møde har regeringen imidlertid præsenteret Danmark kan mere II", der skal gøre os uafhængige af russisk gas hurtigst muligt og øge farten på den grønne omstilling. Det vil derfor være naturligt at dette arbejde sammentænkes med de strategier, som skal være en del af kommunens arbejde med DK2020

Temaudvalget skal tage stilling til, om der skal tages initiativ til en dialog med varmeværkerne for at afklare hvordan de kan understøtte regeringens plan, samt hvordan dette kan sammentænkes med kommunens arbejde med DK2020

Sagsfremstilling

På sidste møde i Temaudvalget blev det besluttet, at repræsentanter for varmeværkerne skulle inviteres til en drøftelse af mulighederne for at leve op til klimamålene i DK2020. Siden sidste møde har regeringen imidlertid præsenteret "Danmark kan mere II", der skal gøre os uafhængige af russisk gas hurtigst muligt og øge farten på den grønne omstilling. Det vil derfor være naturligt at dette arbejde sammentænkes med de strategier som skal være en del af kommunens arbejde med DK2020

Regeringens udspil arbejder på, at Danmark skal være grønnere og uafhængige af gas fra Rusland. I den forbindelse præsenterede regeringen i april 2022 et udspil med fem konkrete spor.

 • Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
 • Mere grøn gas. Mere gas til Europa
 • Mere grøn strøm
 • Grøn skattereform - omstilling af industrien
 • Grønne danske løsninger skal omstille Europa

Mere grøn varme. Naturgas skal udfases

Danmark skal reducere forbruget af naturgas, for hurtigst muligt at blive uafhængig af Rusland. Derfor skal de omtrent 400.000 husejere med fossil opvarmning over på en anden varmekilde. Fjernvarmenettet skal udvides, så endnu flere husstande kan få grøn og billig varme. Det er regeringens mål, at de sidste fjernvarmeprojekter er afsluttet i 2028. For hjem, der ikke kan få fjernvarme, er målet, at de skifter fyret ud med en grøn varmepumpe. For de resterende husholdninger skal naturgassen skiftes ud med grøn gas.

Regeringens tiltag:

 • 100 % grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030
 • Udrulning af fjernvarme senest i 2028
 • Husejere med gas- eller oliefyr skal i 2022 have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller fx skal have varmepumpe. Brevet vil også indeholde information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.
 • Gøre det billigere at låne penge til grøn opvarmning. Der etableres bl.a. et investeringsvindue i 2023 til 2028 for grønne varmekilder.
 • Søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave indkomster og samtidigt fordoble støttebeløbet pr. varmekilde.

Kommunens rolle

Der er ikke kommet en klar og entydig udmelding om kommunens rolle, men det fremgår af Regeringens udspil, at kommuner i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Staben anbefaler, at der tages initiativ til et dialogmøde med alle varmeværker med fokus på at afklare hvordan Brønderslev Kommune og varmeværkerne sammen kan understøtte regeringens beslutning om mere grøn varme og udfasning af naturgas, samt hvordan det kan understøtte arbejdet med KD2020.

Staben foreslår, at Temaudvalget godkender, at der sammen med Teknik- og Miljøudvalget tages initiativ til en dialog med varmeværkerne i Brønderslev Kommune med fokus på at understøtte Regeringens ønske om mere grøn varme (udfasning af naturgas).

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2022, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte,

 • at der hurtigst muligt tages initiativ til en dialog med varmeværkerne i Brønderslev Kommune med fokus på at understøtte Regeringens ønske om mere grøn varme (udfasning af naturgas), og
 • at Temaudvalget deltager i dialogmødet.
Beslutning

Temaudvalget godkender, at der sammen med Teknik- og Miljøudvalget tages initiativ til en dialog med varmeværkerne i Brønderslev Kommune med fokus på at understøtte Regeringens ønske om mere grøn varme (udfasning af naturgas).

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af forslag til Temaplan for energianlæg i det åbne land


Resume

Sagsforløb: TM/TEMA/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Temaplan for energianlæg i det åbne land. Temaplanen indeholder dels generelle forudsætninger og principper for planlægning af store energianlæg og dels udpegning af potentielle områder til solenergianlæg og vindmøller på baggrund af konkrete ansøgte projektforslag.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Temaplan for energianlæg i det åbne land kan godkendes og sendes i 8 eller 12 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 25. august 2021 udarbejdelse af Temaplan for energianlæg i det åbne land. Temaplanen har 2 spor: ét med generelle forudsætninger og principper for planlægning og ét med udpegning af potentielle områder til nye energianlæg.

Det generelle planlægningsspor omfatter en mulighedskortlægning af hele Brønderslev Kommune baseret på eksisterende natur- og landskabsudpegninger i forhold til planlægning for henholdsvis solenergianlæg og vindmøller. Såfremt eksisterende lovgivning og udpegninger ændres i fremtiden, vil mulighedskortene blive revideret efter dette. Der er også udarbejde principper for planlægningen i forhold til energilandskaber, placering i forhold til byudvikling, nabodialog og retningslinjer med hensyn til flersidig arealanvendelse og grønne korridorer. Principperne skal sikre en bedre, mere ensartet og effektiv planproces for kommende projekter for energianlæg.

Der blev afholdt en 6 ugers offentlig fordebat med indkaldelse af konkret forslag til nye energianlæg. Disse blev miljøscreenet og sammenholdt med principperne for planlægningen i temaplanen. På den baggrund er der medtaget 4 potentielle områder til solenergi og 3 potentielle områder til vindmøller. Temaplanen indeholder også en rækkefølge for igangsætning af den videre kommuneplan- og lokalplanlægning for disse områder.

Temaplanen kan ses digitalt via dette link:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/92#/

Forslag til Temaplan skal sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. juni 2022 til den 22. juli 2022 eller længere. Der er lavet en miljøvurdering af temaplanen, som sendes i offentlig høring sammen med planforslaget.

Udpegning af de potentielle områder til nye energianlæg i temaplanen udgør en fordebat for planlægningen af disse. Derfor vil næste skridt for planlægning af disse være projekttilpasninger og udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for hvert projekt efter rækkefølgen i temaplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender forslag til Temaplan for energianlæg i det åbne land og tilhørende miljørapport, og
 • tager stilling til om Temaplanen skal sendes i 8 eller 12 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen – der anbefales 12 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse - der anbefales 12 ugers offentlig høring.

Bilag

Til toppen


5. Strategi for ladestandere i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/TEMA/ØK/BY

Der er kommet større fokus på lade-infrastruktur i forbindelse med at flere og flere borgere køber elbil. Fagforvaltningen har derfor udarbejdet en strategi for ladestandere i Brønderslev Kommune.

Byrådet skal der tage stilling til om strategien for ladestandere i Brønderslev Kommune kan godkendes, samt udpege hvilke placeringer der skal sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Byrådet har tilsluttet sig DK2020-projektet og dermed igangsat arbejdet med en klimahandlingsplan for Brønderslev Kommune, hvor de overordnet nationale målsætning er, at med udgangen af 2030 skal udledningen af CO2 reduceret med 70 % set i forhold til 1990 og med udgangen af 2050 skal vi være CO2 neutrale.

Transportsektoren er en af de områder der skal sættes fokus på, da det er et område hvor der er sket en stigning i CO2 udledningen. I Brønderslev Kommune er stigningen på ca. 15 %.

Et af tiltagene for at reducere udledningen af CO2 er, at udskifte benzin/dieselbiler til elbiler. Der er flere og flere borgere i Brønderslev Kommune, der vælger at anskaffe sig en elbil. Pr. 1. januar 2022 er der registreret 309 elbiler i Brønderslev Kommune, mens en analyse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Dansk Elbil Alliance (DEA) viser, at der i 2030 vil være 7.264 elbiler i kommunen.

Analysen viser yderligere, at 91 % af husstandene i Brønderslev Kommune har mulighed for parkering på egen grund i indkørsel, garage eller lignende. 6 % af husstandene kan parkere på fælles parkeringsarealer i tilknytning til deres bolig - fx på boligområdets fælles parkeringsareal og kun 3 % af husstandene i kommunen (ca. 220 biler) har ikke mulighed for at lade tæt ved egen bolig.

Med udgangspunkt i kørsels- og opladningsbehov, herunder opladningsmuligheder med kommende elbiler med gennemsnitlig rækkevidde på 400-500 km estimerer DTU, at der vil være behov for ca. 40-50 lade-punkter i Brønderslev Kommune i 2030 ved beboelsesejendomme, arbejdspladser, offentlig vej og tankstationer fordelt på 85 % normalladere (11/22 kW), 10 % hurtigladere (50 kW) og 5 % lynladere (>150 kW).

Der findes i dag flere ladestandere i Brønderslev Kommune. I april 2022 er der ladestandere i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, samt på rastepladserne på E39 og E45.

Placering

Udbyder

Tolstrupvej 91, Brønderslev (Sundhedshuset)

E-ON

Merkurvej 3, Brønderslev (Brønderslev Psykiatriske Sygehus)

E-ON

Hjørringvej 180, Brønderslev (Brønderslev Psykiatriske Sygehus)

E-ON

Bredgade 17, Brønderslev (Hotel Phønix)

Monta

Østergade 89, Brønderslev (Benny’s Auto)

Monta

Knudsgade 104, Brønderslev

-

Søndergade 1, Hjallerup (Hjallerup Kro)

Monta

Håndværkervej 40, Hjallerup (Hosta Industries A/S)

Clever

Gørtlervej 1, Hjallerup (Hosta Industries A/S)

Clever

Slotsgade 78, Dronninglund (Dronninglund hotel)

Monta

Rasteplads Vildmosen Øst (E39)

E-ON

Rasteplads Vildmosen Vest (E39)

E-ON

Rasteplads Hjallerup Øst (E45)

E-ON

Rasteplads Hjallerup Vest (E45)

E-ON

Der er meget stor forskel på prisen af ladestandere. En normallader koster ca. 20.000 kr. i indkøb, hvor en lynlader koster ca. 140.000 kr. Dertil kommer tilslutningsafgift og etableringsomkostninger.

En ca. pris for etablering af en normallader er ca. 60.000 kr.:

 • Indkøb af ladestandere ca. 20.000 kr.
 • Tilslutningsafgift ca. 20.000 kr.
 • Etablering (nedgravning af kabler osv.) ca. 20.000 kr. (Afhængig af afstand og hvor meget der skal reetableres)

Samlet pris ca. 60.000 kr.

Frem til den 6. april 2022 har det ikke være muligt for kommuner og regioner, at yde tilskud til etablering af offentlig tilgængelige ladestandere. Med "Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter" er det nu muligt at yde betaling til en operatør af offentligt tilgængelige ladestandere, hvis det ikke er muligt at få etableret disse uden tilskud. Dette kan kun ske efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår.

Sammen med bekendtgørelsen er der frigivet en pulje på 100 mio. kr. til etablering af alle typer offentlig tilgængelige ladestandere. Puljen dækker 50 % af det kommunale tilskud. For at søge tilskud er der krav om forudgående udbud, og der er et loft på beløbet svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark i følge Danmark Statistisk folketal for 2022 K1.

Puljen skal ansøges senest den 31. oktober 2022.

Analysen fra DTU og DEA peger også på hvilke typer af destinationer en tur typisk har, og her udgør særligt arbejdspladsen en stor del af parkeringstiden på 57 %, men også familiebesøg og indkøb udgør en relativ stor andel på 18 % af parkeringstiden uden for hjemmet. Væsentligt er også at nævne forlystelser (biograf, restaurant mm.) og idræts- og sportsfaciliteter, som står for 8 % af samlede parkeringstid uden for hjemmet.

Ud fra disse er der foreslået følgende placeringer til ladestandere på kommunal ejet p-pladser:

Forslag til placering af ladestandere, Brønderslev

Ny p-plads, Vestergade

Pendlerpladsen, Peder Nielsens Gade

P-plads, Gl. Rådhusplads eller Jacobs Plads

Forslag til placering af ladestandere, Hjallerup

Hjallerup Idrætscenter

Hjallerup Centeret, Gl. Markedsvej

Forslag til placering af ladestandere, Dronninglund

P-plads, Erantisvej

P-plads ved skole / hallen, Rørholtvej

Forslag til placering af ladestandere, Dannerhøj

P-plads ved porten til Jyske Ås, Ålborgvej

Foruden "Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter" trådte Ladestanderbekendtgørelse i kraft den 10. marts 2020. Den omhandler forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med eksisterende bygninger, større ombygninger og nybyggerier.

For eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygning med mere end 20 parkeringspladser etableres mindst 1 ladestander senest den 1. januar 2025.

Fremadrettet vil der blive arbejdet med følgende 4 punkter:

 • Det vurderes at der de kommende 3-4 år vil være behov for ca. 4-8 ladestandere på offentlige parkeringsarealer i Brønderslev Kommune. Forslag til placering af ladestandere er beskrevet i afsnit ”Forslag til placering af ladestandere”. Med afsæt i ny lovgivning gennemføres der et udbud med fokus på at finde en leverandør, der ønsker at opstille ladestandere på de offentlige parkeringspladser.
 • Undersøge nærmere hvilke konkrete tiltag de private virksomheder har med hensyn til offentlige tilgængelige ladestandere. OK og Føtex har planer om opsætning af ladestandere, men der er helt sikkert andre private der ønsker at opsætte ladestandere.
 • Byrådet har en ambition, at kommunens egne køretøjer skal gennemgå en omstilling til fossilfrie brændstoffer. Det betyder, at kommunen er forpligtet (med forbehold for den økonomiske ramme) til at ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission og at minimum 75 % af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission. I dag råder kommunen over ca. 140 køretøjer.

Kommunens målsætning betyder, at der skal etableres ladestandere ved kommunens egne bygninger/ejendomme. Det betyder, at der frem mod år 2030 skal etableres ladestandere på kommunens egne bygninger/ejendomme. Der vil her være tale om normalladere, evt. enkelte lynlader for hjemmeplejen.

Der udarbejdes en handlingsplan for at få udskiftet Brønderslev Kommunes egen bilpark og etablering af lade-infrastruktur til disse.

 • I løbet af 2023 udarbejde en handlingsplan der sikrer, at Brønderslev Kommune fra den1. januar 2025 overholder ladestanderbekendtgørelsen for kommunens egne bygninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Strategi for ladestandere i Brønderslev Kommune og udpeger, hvilke placeringer der skal sendes i udbud.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 3. maj 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Sagen sendes til Temaudvalget til orientering.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 16:

Strategien indstilles til godkendelse.

Det indstilles endvidere, at ladestanderne placeres som foreslået i bilag 3. Herudover foreslås ladestander i Hedelund og strategiske steder på Margueritruten.

Udvalget anbefaler, at der laves en handleplan, der sikrer, at kommunen fra den 1. januar 2025 overholder ladestanderbekendtgørelsen for kommunens egne bygninger.

Beslutning

Temaudvalget tager sagen til efterretning og anbefaler samtidig indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget.

Udvalget anbefaler, at målet på sigt er at kommunens køretøjer er 100 % fossilfrie.

Bilag

Til toppen


6. Overordnede delmål for CO2-reduktion i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TEMA

Temaudvalget skal indledningsvist - forud for Temamødet i Byrådet den 31.maj 2022 - drøfte kommunens overordnede delmål for CO2-reduktion på baggrund af Brønderslev Kommunes Klimaregnskab.

Sagsfremstilling

DK2020 Klimahandlingsplanen i Brønderslev Kommune bygger på 4 klimahandlingsspor: Energi, Mobilitet & Transport, Arealanvendelse & Landbrug samt Klimatilpasning. Heraf handler de tre første spor om reduktion, hvoraf det sidste spor omhandler tilpasning. For hver af de tre klimahandlingsspor, der omhandler CO2-reduktion, skal der opstilles ambitiøse og realistiske delmål for at opnå det endelige mål som klimaneutral kommune i 2050.

For sektorerne samlet set, er der på nationalt niveau sat et overordnet delmål om en reduktion på 70 % i 2030 set i forhold til 1990.

Temaudvalget skal indledningsvist - forud for Temamødet i Byrådet den 31.maj 2022 - drøfte delmål for hver af de tre reduktionsspor i DK2020 Klimahandlingsplanen for Brønderslev Kommune som geografisk afgrænsning.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå forskellige muligheder for at opstille mål på de 3 hovedområder, dvs. Energi, Mobilitet & Transport, Arealanvendelse & Landbrug. Til formålet er der udarbejdet et plancheoplæg, som vil blive gennemgået på mødet. Oplægget er vedlagt som bilag og giver eksempler på målsætninger for områderne Energi, Transport og landbrug/arealanvendelse.

Udover drøftelser af delmål for de tre klimahandlingsspor lægges der også op til, at der på mødet kan drøftes og fastlægges supplerende mål for kommunens klimaarbejde. Der kan således opstilles supplerende målsætninger for f.eks. produktion af vedvarende energi, etablering af Power-to-X, CO2-reduktion for kommunens egen virksomhed, udfasning af naturgas e.l.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et inspirationsoplæg og at oplægget skal bruge til en første drøftelse af, hvilke målsætninger der kan arbejdes med for Brønderslev Kommune.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter delmål for klimaarbejdet i Brønderslev Kommune som geografisk afgrænsning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Eksempler på målsætninger drøftes på Byrådets temamøde den 31. maj 2022 og drøftelsen genoptages på næste møde i Temaudvalget.

Bilag

Til toppen


7. Principiel drøftelse af private og firmaers mulighed for at etablere VE anlæg


Resume

Sagsforløb: TEMA

Formanden for Temaudvalget ønsker en principiel drøftelse af, hvilke muligheder og begrænsninger private og virksomheder har for at placere vedvarende energianlæg på deres egen ejendom.

Sagsfremstilling

Et vigtigt bidrag i den grønne omstilling og hermed også i kommunens mulighed for at nå målsætningerne for DK2020 er, at privatpersoner og virksomheder etablerer vedvarende energianlæg på deres egne matrikler. Formanden for Temaudvalget ønsker derfor en principiel drøftelse af, hvilke muligheder og begrænsninger private og virksomheder har for at placere vedvarende energianlæg på deres egen ejendom.

Herudover ønskes en drøftelse af hvordan nuværende og fremtidige lokalplaner kan understøtte mulighederne for at etablere VE anlæg.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Temaudvalget anbefaler, at der skal udarbejdes principper for, hvordan nuværende og fremtidige lokalplaner kan understøtte mulighederne for at etablere vedvarende energianlæg på egen ejendom.

Til toppen


8. Klimakommunikation


Resume

Sagsforløb: TEMA

Økonomiudvalget har bevilget 120.000 kr. fra klimapuljen til klimakommunikation.

Temaudvalget skal drøfte forslag til klimakommunikation for maj og juni 2022:

 • Borgere efterlyses på facebook og i medierne til at møde Temaudvalget den 15. juni 2022 efter ordinært udvalgsmøde. Debatten filmes og bliver til den første film om klimakommunikation.
 • Navnekonkurrence udskrives med en filmoptagelse af udvalgsformanden
 • Pressemeddelelse om aktiviteterne
Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bevilget 120.000 kr. fra klimapuljen til klimakommunikation. Temaudvalget har tidligere vedtaget handleplan for klimakommunikation.

Staben foreslår, at følgende aktiviteter iværksættes for maj og juni:

 • Borgere efterlyses på facebook og i medierne til at møde Temaudvalget den 15. juni 2022 kl. 16-18 efter ordinært udvalgsmøde. Debatten filmes og bliver til den første film om klimakommunikation.
  • Der inviteres 5-10 borgere til at møde udvalget under overskriften 'Hvis vi siger bæredygtighed, hvad siger du så?'. Mødet indledes med, at formanden byder velkommen, mens projektlederen kort skitserer Brønderslev Kommunes arbejde med DK 2020. Derefter får hver enkelt borger ordet og skal give indspark til det videre arbejde. Mødet afsluttes med en fælles debat. Der kan også inviteres interessenter, hvis udvalget ønsker dette.
 • Navnekonkurrence udskrives med en filmoptagelse af udvalgsformanden primo juni.
 • Pressemeddelelse om aktiviteterne efter mødet 18. maj 2022.
Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet med borgere den 15. juni 2022 aflyses.

Repræsentanter for Bæredygtighedsfestival inviteres til næste møde.

Der udarbejdes en korrigeret plan for kommunikation til næste møde.

Til toppen


9. Status på fremdriften i arbejdet med DK2020


Resume

Sagsforløb: TEMA

Løbende status på fremdriften i arbejdet med DK2020 – Klimahandlingsplanen for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På hvert Temaudvalgsmøde gives en status på fremdriften i kommunens arbejde med DK2020.

Status fremlægges på mødet.

Staben foreslår, at Temaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning

Politisk topmøde i DK2020 .

Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 19. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer