Skip til hoved indholdet

Privat pasning

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Privat pasning

Brønderslev Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse

Privat pasningsordning:

 • Ønsker du plads i en privat pasningsordning eller en privat institution, skal du henvende dig direkte til denne. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.
 • Tilskud til privat pasningsordning skal søges digitalt.

Privat institution:

 • Tilskud til privat institution sker automatisk ved indmeldelse i den private institution. Det er muligt at søge økonomisk friplads til privat institution.

Der gives søskenderabat til privat pasning. Brønderslev Kommune yder ikke tilskud til pasning af børn i eget hjem.

Læs om private pasningsordninger

Her kan du finde information om godkendte private pasningsordninger i Brønderslev Kommune.

Den private pasningsordning Hjerterum
V/Anne Marie Ritter Christensen, Stadevej 96, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2962 1751
Mail: voreshjerterum@outlook.dk

”Berith’s børn” – Serritslevs private pasningsordning
Berith Christensen, Syrenvej 37, Serritslev, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2386 5295
e-mail: berith_64@hotmail.com

Lykkebo Privat pasningsordning
Betina Lykke Kjær, Engparken 9, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2984 8972
Mail: Lykkeboprivatpasning@gmail.com

Den private Pasningsordning ved Christina Kjeldsen
Tennisskoven 17, 9320 Hjallerup, Tlf.: 5239 9975
Mail: Christina_jensen88@hotmail.com

Dorte Søndergård Nielsens private pasningsordning
Søndermarken 30, 9320 Hjallerup, Tlf.: 9828 1295 / 4068 1295
e-mail: dogf@nordfiber.dk
Hjemmeside www.dortesnprivatpasningsordning.dk (nyt vindue)

Oasen Privat Pasningsordning
Ellen Zacho Kristensen, Norgesvej 1, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2818 7065  
e-mail: kontakt@oasenmidtibyen.dk
Hjemmeside: www.oasenmidtibyen.dk (nyt vindue)

Den private pasningsordning "Troldeunger"
Hanne Bang Andersen, Trøgdrupvej 7, 9320 Hjallerup, Tlf.: 4275 3246
e-mail: hanne3006@gmail.com

Heidis Private pasningsordning
Heidi Rasmussen, Slotsgade 69, 9330 Dronninglund, Tlf.: 6061 3879
e-mail: tonras@os.dk

Den private pasningsordning Solsikken
Henriette Andersen, Rosenvænget 3, 9320 Hjallerup, Tlf.: 2323 2919
e-mail: henriette74@hotmail.com

Den private pasningsordning Evigglad
Jane Vestergaard Pedersen, Poulsgade 11, 9320 Hjallerup, Tlf.: 6024 8709
e-mail: Janevestergaardpedersen2@gmail.com

Fønss Private Pasningsordning
Jeanette Jensen, Ørsøvej 132, 9330 Dronninglund, Tlf.: 9884 3629 / 6171 0601
e-mail: jeanettefoenss@gmail.com
Facebook: Fønss Private Pasningsordning

Bette privat pasningsordning i Agersted - Mariehønerne
Josephine Bach, Enoddenvej 4, Agersted, Dronninglund, Tlf.: 6167 0472
e-mail: stokbro-bach@hotmail.com

Privat pasningsordning v/ Karina Bøgsted
Kastanievej 35, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2252 1845
Mail: Karinabgsted@gmail.com

Børnehuset Mariehønen – Din private pasningsordning
Karina Conchita Hejlesen, Hjallerupvej 1, 9330 Dronninglund, Tlf.: 2244 6603
e-mail: karina_hejlesen@yahoo.dk

Mullehulen – Privat Pasningsordning
Kristina og Thomas F. Jørgensen, Nygårdsvej 21, 9700 Brønderslev, Tlf.: 4093 8060
og 40 93 18 23, e-mail: nygaardsvej@mail.dk
Hjemmeside: www.mullehulen.dk (nyt vindue), 
Facebook: Mullehulen - Privatpasningsordning

Den private pasningsordning - Engsighus
Lisa Kristiansen, Ørumvej 115, Hallund, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2288 3286
e-mail: lisa.engsighus@gmail.com

Kalum private pasningsordning
Lisbeth Christensen, Kalummosevej 4, Serritslev, 9700 Brønderslev, Tlf.: 98 83 7357 / 2238 3944
e-mail: lisbeth.christensen@c.dk

Privat pasningsordning i Hjallerup v/ Lone Christensen
Søndergade 71, 9320 Hjallerup, Tlf.: 2334 4578
e-mail: lonhen@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hjallerupbornepasning.com (nyt vindue)
Facebook: Privat pasningsordning Hjallerup v/ Lone Christensen

Bålhøj Private Pasningsordning
Lone Svendsen, Bålhøj 12, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2728 4863
e-mail: baalhoejprivatepasning@gmail.com
Hjemmeside: www.baalhoejprivatepasning.dk (nyt vindue)

Høgereden – Privat pasningsordning
Louise Cathrine Bonde Iversen, Høgevej 13, 9700 Brønderslev, Tlf.: 6134 1331
e-mail: Louiseiversen77@hotmail.com

Maj-Britts private pasningsordning
Maj-Britt Sindalsen, Ranunkelvej 1, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Tlf.: 2240 1601
e-mail: msindalsen@nrdc.dk
Facebook: Maj-Britts private pasningsordning

Majbrit Starcke Jeppesens privat pasningsordning
Majbrit Starcke Jeppesen, Prinsensvej 9, 9320 Hjallerup, Tlf.: 4111 2009
e-mail: hyggeligst@gmail.com
Hjemmeside: www.majbrits-privatpasning.com (nyt vindue)

Privat pasning på bondegården Guldbæklund
Maria Berg Guldbæk, Sønderkærvej 8, Agersted, 9330 Dronninglund, Tlf.: 3034 5721
e-mail: Esmafratry@hotmail.com

Den Private Pasningsordning i Skoven
Maria Boyes Nymann Pedersen, Dorfgade 18, 9330 Dronninglund, Tlf.: 2811 6322
e-mail: marianymann86@hotmail.com

"Den Lille Sørøver" Privat pasningsordning
Marlene Meyer Møller, Agdrupskoven 15, 9700 Brønderslev, Tlf. 2872 9271
e-mail: marlene.meyer.m@gmail.com
Hjemmeside: www.den-lille-sorover.dk (nyt vindue)
Facebook: “Den Lille Sørøver” privat pasningsordning

Den Private Pasningsordning ”Firkløveren”
Nanna Skafte Sørensen, Enggårdsvej 54, 9700 Brønderslev, Tlf. 27512485
Mail : nannasoorensen@hotmail.com

Børnehuset Cirkeline – privat pasningsordning
Pia Kjær, Agdrupskoven 11, 9700 Brønderslev, Tlf.: 2835 5067
e-mail: Piakjaer1302@gmail.com
Hjemmeside: www.bornehusetcirkeline.dk (nyt vindue)
Facebook: Børnehuset Cirkeline Privat Pasningsordning

Susanne’s private pasningsordning
Susanne G. Jørgensen, Søndergade 57, 9320 Hjallerup, Tlf.: 9828 2848/2633 8988
e-mail: susanne@pgjensen.dk

Inden du underskriver en kontrakt med en privat pasningsordning, er vi som kommune forpligtet til at orientere jer om, at private pasningsordninger ikke er sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke er omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Det vil sige at:

 • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en pædagogisk læreplan
 • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en sprogvurdering af dit barn
 • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse
 • Du har ikke krav på anden pasning ved sygdom eller lukkedage – Spørg din private pasningsordning, om der er aftaler, der sikrer, at du kan få dit barn passet i tilfælde af sygdom eller lukkedage.

Det er ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud hos privat pasningsordning.

De private pasningsordninger skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i kommunale dagtilbud. Vi skal som kommune føre tilsyn med, at det sker.

Som udgangspunkt bevilges tilskud til privat pasning frem til børnehavealderen.
Husk at du selv skal opskrive dit barn til børnehave via den digitale pladsanvisning.

Kontrakt (pasningsaftale)

Det er den private pasningsordning, som skal starte oprettelsen af kontrakten og forældrene underskriver som part.

Den private pasningsordning skal kende barnets navn og personnummer samt den underskrivende forældres navn, adresse, tlf.nr, e-mail og personnummer for at kunne oprette kontrakten.

Brønderslev Kommune yder tilskud til en privat pasningsordning for børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Du skal som forældre være opmærksom på følgende:

 • at der skal indsendes pasningsaftale førend tilskudsansøgning kan behandles. Det er den private passers ansvar at få indsendt kontrakten til Brønderslev Kommune, hvorefter Brønderslev Kommune skal godkende kontrakten inden vi kan behandle ansøgning om tilskud. 
 • ansøgning om tilskud er først modtaget når du modtager en elektronisk kvittering på, at ansøgningen er sendt videre til Brønderslev Kommune. Du har som forælder selv ansvar for, at den private passer får ansøgningen underskrevet i rette tid. Du skal være opmærksom på, at ansøgningen går tabt, såfremt den ikke er underskrevet af alle parter indenfor 14 dage.

Der er mulighed for søskendetilskud. Søskendetilskuddet i forbindelse med brug af disse ordninger fastsættes til 85% af halvdelen af det søskendetilskud, der gives til det billigste alderssvarende dagtilbud (eksklusive fripladstilskud).

Tilskuddet ydes først fra det tidspunkt, hvor barnet optages hos den private pasningsordning, således at der er tale om et frit valg mellem en plads i den kommunale dagpleje (50%) eller et økonomisk tilskud til privat pasning.

Tilskuddet udbetales månedsvist forud og til forældrene, der selv sørger for løn til den private pasningsordning. Det er Brønderslev Kommune, der godkender den enkelte private pasningsordning, og kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.

Det er ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud hos privat pasningsordning.

Du er selv ansvarlig for at indsende udmeldelsen fra den private pasningsordning rettidigt jf. den indgåede pasningsaftale/kontrakt. 
Udmeldelse foregår ved elektronisk udmeldelse øverst på siden ved "Meddelelse om ophør af privat pasningsaftale"

Det skal dog gøres opmærksom på, at barnet udmeldes automatisk, når det overgår til børnehave.

 

I Brønderslev Kommune er det et pædagogisk pejlemærke, at alle børn tilbydes dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudviklingen, er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtigelsen gælder alle kommunale dagtilbud, herunder kommunale, selvejende og private institutioner samt private pasningsordninger. I Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, kan der læses mere om hvordan Brønderslev Kommune udmønter sin tilsynsforpligtigelse. Rammebeskrivelsen for pædagogisk tilsyn har til formål, at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere, hvordan tilsynet udføres herunder hvor ofte det gennemføres, hvilke data der indgår i tilsynet samt hvilke forskellige typer af tilsyn der er mv.

I Drejebog for pædagogisk tilsyn i private pasningsordninger følger en mere indgående beskrivelse af hvad der specifikt føres tilsyn med samt hvilke konkrete tiltag og opgaver der ligger forud, under og efter et tilsyn.

Læs om private institutioner

Indskrivning i de andre private institutioner, sker direkte til den pågældende institutioner.

Agersted Fribørnehave

Præstbrovej 23, Agersted
2566 9444
agerstedfriskole.dk (nyt vindue)

Hjallerup Børnehave

Gl. Markedsvej 9, Hjallerup
7262 5599
Hjallerup Børnehave (nyt vindue)

Nørreådal Børnehave - "Lille å"

Hybenvej 22-28, Serritslev
2340 8203
nr-aadal.dk (nyt vindue)

Stenum Børnehave

Tømmerbyvej 6 - Stenum
9883 81 22
tsfriskole.dk (nyt vindue)

Bemærk, indskrivning i Stenum Børnehave er på Den Digitale Pladsanvisning.

 

 

I Brønderslev Kommune er det et pædagogisk pejlemærke, at alle børn tilbydes dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudviklingen, er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtigelsen gælder alle kommunale dagtilbud, herunder kommunale, selvejende og private institutioner samt private pasningsordninger. I Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, kan der læses mere om hvordan Brønderslev Kommune udmønter sin tilsynsforpligtigelse.

Rammebeskrivelsen for pædagogisk tilsyn har til formål at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere hvordan tilsynet udføres herunder hvor ofte det gennemføres, hvilke data der indgår i tilsynet samt hvilke forskellige typer af tilsyn der er mv.

I Drejebog for pædagogisk tilsyn i kommunale og private institutioner følger en mere indgående beskrivelse af hvad der specifikt føres tilsyn med samt hvilke konkrete tiltag og opgaver der ligger forud, under og efter et tilsyn.

Vuggestuer

Vuggestuer pr. måned (11 måneder) 3.628,00

Dagpleje

48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) 2.635,00

Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Heldags - pr. måned (11 måneder) 2.158,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) 1.727,00
Takst for frokostordning pr. måned (11) 623,00

Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 127,00

Kommunalt tilskud til privat pasning

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 5.403,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 4.089,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 91.879,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 73.503,40
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 65.431,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 52.344,80

Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 64,41
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 88,68
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning 49,47

Tilskud til fleksibel børnepasser

Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 112,56
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 77,89

Læs også:

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback