Skip til hoved indholdet

Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde

  Hjem Borger Fritid og foreninger Tilskud og puljer Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen skal understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, og står I og mangler en økonomisk håndsrækning for at få en god idé omsat til virkelighed, så har I mulighed for at søge midler fra § 18-puljen, jf. Lov om Social Service § 18 stk. 2.

Det er Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, der har kompetencen til at bevilge tilskud efter § 18, efter forudgående indstilling fra Frivilligrådet.

Læs om § 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

For at komme i betragtning til § 18-puljen skal aktiviteten, som du/I søger støtte til, være karakteriseret som frivilligt socialt arbejde og være målrettet socialt sårbare borgere i Brønderslev Kommune.

Frivilligt socialt arbejde betyder, at arbejdet er ulønnet og er til glæde og gavn for andre og udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang.

Som udgangspunkt prioriterer Brønderslev Kommune at støtte lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Regionale foreninger med aktiviteter målrettet socialt sårbare borgere i kommunen kan dog også komme i betragtning.

Foreningens aktiviteter eller indsatser kan fx være målrettet:

 • Diverse sygdomsgrupper
 • Ensomme
 • Ældre med begrænset eller intet netværk
 • Kvinder og mænd i krise
 • Borgere med handicap
 • Misbrugere eller tidligere misbrugere
 • Hjemløse
 • Sindslidende
 • Udsatte børn og unge
 • Integrationsborgere
 • Pårørende til ovenstående grupper

Eksempler på formål som du/I kan søge tilskud til fra § 18-puljen:

 • Integration af socialt sårbare børn, unge, voksne og ældre
 • Initiativer for sygdomsgrupper
 • Rådgivning for sårbare grupper
 • Besøgsvennetjenester
 • Indsatser målrettet sindslidende og ensomme
 • Vågetjenester
 • Lektiecafé for børn med særlige udfordringer
 • Aktiviteter for borgere med fysisk handicap
 • Bevægelsesaktiviteter for udsatte grupper

Administrationsgrundlaget omfatter retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen.

Der kan søges § 18-midler fra 3 forskellige puljer:

1. Den ordinære § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde

Denne pulje kan søges til indsatser, der falder ind under nedenstående formål.

Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er det afgørende. Derfor gives der som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, faste driftsudgifter, transport osv.

Der kan dog - som en forsøgsordning i 2024 - søges om midler til transportudgifter, der hvor transporten er en væsentlig del af den fælles aktivitet og er en forudsætning for, at aktiviteten kan inkludere sårbare grupper.

2. § 18-puljen til særlige indsatsområder
Denne pulje kan søges til særlige indsatsområder, som fastlægges af Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet på et årligt samarbejdsmøde i november måned.

Temaer

Nye frivillige fællesskaber for borgere, som er langt væk fra arbejdsmarkedet

Mange ledige vil opleve bedre trivsel, mindre ensomhed og få vedligeholdt sociale kompetencer gennem deltagelse i eller som frivillige i aktiviteter og fællesskaber.

Der gives fx støtte til:

 • Nye frivillige initiativer, der sigter imod at skabe fællesskaber og netværk for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.
 • Nye tiltag i eksisterende foreninger målrettet mod at få borgere langt fra arbejdsmarkedet som deltagere og/eller frivillige i deres forening.

Nye frivillige tiltag målrettet borgere med demens og deres pårørende

Antallet af borgere med demens er stigende og for dem som rammes, øger det risikoen for social isolation for både de ramte og deres pårørende.

Den frivillige indsats er et værdifuldt supplement til den kommunale indsats, idet frivillige ofte kan nå længere ud, end det kan lade sig gøre med kommunale kræfter – fx til borgere, som endnu ikke er en del af den kommunale indsats eller til personer med demens, som har brug for lidt større overtalelse eller planlægning, inden de bevæger sig ud af trygge rammer.

Der gives fx støtte til:

 • Etablering af besøgsvenner målrettet borgere med demens.
 • Sociale aktiviteter målrettet borgere med demens og deres pårørende (fællesspisning, dansearrangementer, fællessang, udflugter, m.v.).
 • Pårørende grupper for pårørende til borgere med demens.

Flere frivillige indsatser målrettet borgere på plejecentre og handicapinstitutioner

Frivillige indsatser, der skaber livsglæde, aktiviteter og samvær for beboerne giver som regel også større livsglæde og meningsfuldhed for de frivillige selv.

Der ydes f.eks. støtte til:

 • Nye aktiviteter for beboerne på plejecentrene i kommunen.
 • Nye aktiviteter for beboerne på handicapområdet i kommunen.

Etablering af nye og udvikling af eksisterende grupper af besøgsvenner

For mange ensomme ældre, som har svært ved at komme ud af hjemmet, er en besøgsven af meget stor værdi – og glæden ved den relation, der opstår, er ofte gensidig.

Der ydes fx støtte til:

 • Etablering af nye grupper af besøgsvenner
 • Udvikling af eksisterende Besøgstjenester ift. at tilbyde nye typer besøgsvenner, fælleskabsvenner, læsevenner, motionsvenner, m.v.
 • Besøgsvenner målrettet borgere, som er ensomme og med svagt socialt netværk på trods af deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Støtte til transportudgifter forbundet med vågetjenester
Der afsættes en særlig pulje af § 18-midlerne på 10.000 kr. årligt, som kan søges af vågetjenesterne til dækning af udgifter til transport.

Der er ansøgningsfrist til alle 3 puljer én gang om året den 15. marts.

For at søge om tilskud fra § 18-puljen, skal du/I ansøge via selvbetjeningsløsningen.

Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt eller printes ud og sendes.

Du/I skal sørge for, at det sociale formål med aktiviteten og målgruppen er tilstrækkeligt og udtømmende beskrevet, og du/I skal altid vedlægge budgettet for det ansøgte beløb – uanset beløbet, som du/I ansøger om.

Du/I kan få hjælp til at udfylde ansøgningen hos:

Sekretær Britta Dyg Jensen
Tlf.: 9945 5100

Når du/I søger om tilskud fra § 18-puljen skal følgende administrative retningslinjer være opfyldt:

 • Foreningen skal have CVR-nummer og være tilmeldt digital post – enkeltpersoner skal søge med eget CPR-nummer og være tilmeldt digital post.
 • Du/I skal indsende et regnskab for det bevilgede beløb 1. juni året efter bevillingsåret.

Når du/I har udfyldt og fremsendt ansøgningen, modtager du/I via digital post en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen.

Du/I modtager skriftlig tilbagemelding på, om du/I har fået bevilget eller fået afslag på ansøgningen, når vi har behandlet ansøgningen.

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Støtte til frivilligt socialt arbejde

Lone Nørgaard Larsen

Afdelingsleder

Aktivitet og Frivillige

Britta Dyg Jensen

Assistent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback