Skip til hoved indholdet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  Hjem Borger Skole og uddannelse Børn i udfordringer Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et rådgivende organ for børn og unge i alderen fra 0-18 år

I PPR bliver I betjent af psykologer, logopæd'er og pædagogisk-psykologiske konsulenter. 
Kommunens støtteteam er organiseret under PPR, og arbejder med børn i dagtilbud - primært i alderen fra 3-6 år.

PPR varetager som samlet afdeling mange forskellige opgaver, blandt andet sparring og vejledningsforløb til dagtilbud og skoler, undervisningsopgaver, udredningsopgaver, samtaleforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel, skilsmissegrupper, gruppeforløb for børn og familier (MiniGPS og FamilieGPS), træningsforløb og individuelle støtteforløb.

 • Er du tilflytter, og har dit barn kontakt med PPR i din tidligere kommune, kan du digitalt bede om at få din PPR-journal overflyttet til Brønderslev Kommune.
  Er eleven over 15 år skal både elev og forældre underskrive sammtykke.

Læs om PPR

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning til forældre og kommunens ansatte på 0-18 års området med henblik på at fremme børns trivsel, læring og udviklin

Henvendelse til PPR sker i samarbejde mellem forældre, skole eller dagtilbud, der i samarbejde udfylder digitalt henvendelsesskema.

Kerneopgaven er: 

 • At styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende børne- og læringsfællesskaber
 • At yde rådgivning, vejledning og anden konsultativ bistand til forældre og fagprofessionelle omkring barnet
 • At udarbejde kvalificerede faglige vurderinger, såfremt det skal vurderes, om barnet har behov for specialpædagogisk bistand

På dagtilbudsområdet arbejdes der som udgangspunkt ud fra en konsultativ tilgang. Der arbejdes målrettet med at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer gennem vejledning og sparring.

Såfremt et barn ønskes visiteret til et specialpædagogisk tilbud, udarbejder PPR en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) med henblik på at vurdere behov for specialpædagogisk bistand.

På skoleområdet er der ligeledes fokus på at skabe inkluderende børnefællesskaber og styrkede læringsmiljøer, hvilket sker via rådgivning, vejledning og sparring til de fagprofessionelle omkring barnet samt barnets forældre.

Vurderes dette ikke tilstrækkeligt kan skole og/eller forældre bede om en vurdering af specialpædagogiske behov (PPV)

PPR følger alle børn, der er visiteret til specialiseret tilbud.

I Brønderslev Kommune er det PPR, der varetager den logopædiske bistand til børn i alderen 0-18 år – den logopædiske funktion dækker over:

 • Sprog
 • Tale
 • Hørelse
 • Kommunikation - inkl. alternativ og supplerende kommunikation

Ud fra en konkret vurdering kan bistanden indeholde rådgivning/vejledning, undersøgelse og observation samt logopædisk undervisning. Logopædisk bistand gives blandt andet følgende:

 • Sprogvanskeligheder
  Barnet kan have svært ved at forstå en besked, der indeholder flere informationer – sprogforståelse

 • Sproganvendelse
  Barnet har svært ved at lære nye ord og huske, hvad tingene hedder eller barnet kan have svært ved sætningsopbygning.

 • Talevanskeligheder 
  Barnet kan være svært at forstå på grund af utydelig udtale, eller fordi nogle sproglyde mangler eller ændres til andre sproglyde.

 • Stammen
  Barnet kan i nogle perioder stamme som en del af den almindelige taleudvikling i 3-5-årsalderen. Stammen kan komme til udtryk som fx gentagelser af stavelser og hele ord eller forlængelser af ord. Ved bekymring anbefales henvendelse til PPRs logopæder for råd og vejledning, da omgivelsernes reaktioner på stammen har afgørende betydning for barnets kommunikation.

 • Stemmevanskeligheder
  Barnets stemme kan være hæs, hvilket i første omgang bør undersøges ved Øre-Næse-Hals-læge. Såfremt denne vurderer behov for logopædisk indsats, skal der laves henvendelse til PPRs logopæder, der vurderer behovet for og graden af det videre forløb.

 • Hørevanskeligheder
  Barnet kan have en hørenedsættelse på grund af mellemørebetændelse, hyppige forkølelser eller væske i mellemøret. Dette kan medføre en forsinkelse af barnet sprogtilegnelse. 
  Barnet kan også have et medfødt eller erhvervet høretab. Hvis der er tegn på en hørenedsættelse, bør barnet undersøges ved Øre-Næse-Hals-læge. Dette kan ske uden kontakt til almen praktiserende læge. Ved et konstateret høretab kan PPRs logopæder yde vejledning ift. hørepædagogik og være henvender til bl.a. ISHD, som kan vurdere eventuelle behov for yderligere høreteknik i institution og skole.

Der kan henvises til disse foldere:

Du kan læse mere hørevanskeligheder:

 

 

Støttepædagogernes kerneopgaver er at medvirke til at skabe trivsel, læring og udvikling for sårbare børn, der har brug for en særlig indsats for at blive en del af meningsfulde børnefællesskaber. Vi har et særligt fokus på at styrke læringsmiljøerne i et tæt samarbejde med personalet i dagtilbuddene, øvrige faggrupper i PPR samt andre relevante samarbejdspartnere.

Barnets dagtilbud kan søge om et støtteforløb, såfremt der vurderes behov for hjælp til at få et barn eller en børnegruppe inkluderet i meningsfulde børnefællesskaber, justering af læringsmiljø eller en konkret vejlednings- eller træningsopgave.

En støtteansøgning omhandlende et konkret barn bevilliges i udgangspunktet for fire måneder.

Move Your Mind består af samtaleforløb af kortere varighed for børn og unge der mistrives, er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller som viser begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Forløbet tilbydes ift. afgrænsede problemstillinger, der forventes afhjulpet indenfor en ramme á 5-10 samtaler, herunder er mødeaktivitet i netværket inkluderet. Problemstillingen kan bl.a. omhandle lette til moderate symptomer på depression, angst, selvskadende adfærd eller forstyrret spisemønster. For at sikre at indsatsen er meningsfuld forventes, at barnet/den unge og familien er motiveret i at deltage i et forløb og har mod på at skabe forandringer.
Samtaleforløbet vil tage udgangspunkt i det enkelte barn/unge. I forbindelse med samtaleforløbet vil der være fokus på netværksinddragelse. I udgangspunktet vil det altid være forældre, men også andre relevante personer i netværket kan inddrages. Ved opstart af forløbet vil der blive opstillet individuelle mål, som barnet/ den unge, psykolog og netværk vil arbejde ud fra. 
Samtaleforløbet varetages af psykologer, der ligeledes er tilknyttet PPR Brønderslev.

Hvem henvender tilbuddet sig til?
Tilbuddet er målrettet børn og unge mellem 9 og 17 år. Forløbet er en forebyggende indsats og gives derfor ikke til børn og unge, der vurderes at være i komplekse problemstillinger, ligesom forløbet heller ikke er af udredende eller undersøgende karakter.

Hvordan henvises barnet/den unge?
Henvisning til Move Your Mind kan ske enten via skolen, barnets socialrådgiver eller direkte fra forældrene.
Forud for henvendelse skal problemstillingen drøftes med en psykolog fra PPR. Dette sker via kontakt til mail PPR.Samtale@99454545.dk. På mail bedes I blot skrive kontaktoplysninger, og I vil derefter blive kontaktet telefonisk for nærmere drøftelse. Vær opmærksom på ikke at sende fortrolige oplysninger fra private mailadresser. Såfremt det vurderes relevant, vil I herefter blive bedt om at udfylde et henvendelsesskema, hvorefter I vil blive indkaldt til en afklarende samtale. Til den afklarende samtale vil psykologen spørge uddybende ind til den aktuelle problemstilling beskrevet i henvendelsesskemaet. I løbet af 7 hverdage efter den afklarende samtale vil I få besked om, hvorvidt barnet/den unge kan tilbydes et forløb.  Der kan forventes ventetid på forløb alt efter den aktuelle efterspørgsel.

Praktisk information:

 • Samtalerne foregår som udgangspunkt i PPRs lokaler i hhv. Dronninglund og Brønderslev 
 • Samtalernes hyppighed aftales med en pågældende psykolog
 • Samtalerne foregår indenfor PPRs almindelige åbningstid – hverdage kl. 8.00-15.30

Mini GPS´en er et tilbud for alle børn i alderen 4-6 år i Brønderslev kommune, der er tilknyttet et Dagtilbud.  I et forløb i Mini GPS arbejder forældre, dagtilbud og GPS-medarbejdere tæt sammen for at skabe trivsel og udvikling for barnet.

Mini GPS har til formål at give en lille gruppe af børn mulighed for at tilegne sig færdigheder, primært i forhold til deres sociale of følelsesmæssige udvikling med henblik på at styrke deres deltagelsesmuligheder i de børnefællesskaber, de indgår i.

Forløbet er uden visitering. Dagtilbuddet eller forældrene retter henvendelse til GPS´en om at få barnet med i et gruppeforløb.

Et forløb i Mini GPS er et tidligt forebyggende tilbud og strækker sig over otte uger.

Familie GPS er et tilbud for forældre, der gerne vil hjælpe deres barn til en bedre trivsel eller som oplever at de, som familie har brug for at få hjælp til en given udfordring. 

I et forløb i Familie GPS arbejder forældre, 2 GPS-medarbejdere og dagtilbud tæt sammen, for at skabe en bedre hverdag for barnet. Arbejdet i Familie GPS´en understøtter det pædagogiske arbejde i dagtilbud og omvendt.

Eksempler på udfordringer i familien:

 • Når forældre er i tvivl om, hvad de kan gøre, når der eksempelvis skal børstes tænder, spises aftensmad, købes ind mm.
 • Når barnet i nogle sammenhænge har et adfærdsmønster, som forhindrer det i at have en god dag i dagtilbuddet.
 • Når barnet ikke trives i fællesskabet med de andre børn i dagtilbuddet
 • Når man som forældre oplever, at det kan være svært at stille krav

Der er op til 6 familier ad gangen i Familie GPS. Familierne øver sig i egne mål, som kan justeres undervejs i forløbet.

Forløbet er uden visitering. Dagtilbud eller forældre retter henvendelse til Familie GPS´en om at komme med i et forløb. I forløbet er indlagt 3 møder i Dagtilbuddet, hvor forældre, dagtilbud og GPS-medarbejdere, følger op på de aftalte mål.

Et forløb i Familie GPS strækker sig over 12 uger med 1 mødegang pr. uge – både med og uden børn. 

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5035

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Betina Skøttrup Holm

Afdelingsleder

Telefontider (sekretariatet)
Mandag 9.00 - 11.00
Tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback