Skip til hoved indholdet

Kvalitet i Dagtilbud

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Kvalitet i Dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet kan have en afgørende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

På dagtilbudsområdet 0-6 år i Brønderslev Kommune har vi fokus på, at tilbyde læringsmiljøer af høj kvalitet til alle børn. Derfor arbejder vi hver dag for at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikles og dannes i dagtilbud af høj kvalitet. Herunder kan du læse om de værktøjer, tilgange og tiltag vi anvender i arbejdet med kvalitet.

Kvalitet i dagtilbud

På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi ud fra et fælles kommunalt børnesyn, som danner grundlag for al pædagogisk praksis. 

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre - såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. 

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

 • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
 • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik - og så har vi som voksne ansvaret
 • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet

I Brønderslev Kommune er der fokus på at alle børn bliver tilbudt et læringsmiljø der bedst muligt tilgodeser det enkelte barns behov. Heri indgår en hensigt om at fordele børn i udsatte positioner, fx børn med sproglige og/eller sociale vanskeligheder, i det dagtilbud der kan imødekomme disse vanskeligheder.

Hvis et barn har særlige pædagogiske eller sociale behov, som på baggrund af en faglig vurdering fra Sundhedsplejen, Dagplejen eller områdeleder medfører et behov for et bestemt dagtilbud, kan der tildeles en plusplads til barnet. Barnets forældre har også mulighed for at tilkendegive ønske om, at barnet skal tilbydes en plusplads. Plusplads dækker over en reserveret plads i et dagtilbud, der er vurderet at kunne imødekomme bestemte behov, som barnet måtte have. 

Hvis forældrene har ønsket en plusplads, og der ikke ligger en indstilling herom fra Sundhedspleje eller Dagpleje, er det områdelederen der tager stilling til, om barnet kvalificerer sig til at blive tilbudt en plusplads og i hvilket dagtilbud pluspladsen tilbydes.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læreplanen er et dynamisk dokument, som både beskriver den fælleskommunale tilgang til det pædagogiske arbejde samt kort beskriver det enkelte dagtilbuds pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 

Læreplanen for det enkelte dagtilbud kan findes her:

Brønderslev Kommune udarbejder hvert andet år kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten giver et overordnet billede af status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Samtidig er kvalitetsrapporten afsættet for politisk vedtagne indsatser og fokusområder på 0-6 års området.

Rammebeskrivelsen for tilsyn henvender sig til alle, der har interesse i at læse om, hvordan det pædagogiske tilsyn udføres i Brønderslev Kommune, (slet herfra) herunder borgere, samarbejdspartnere, politikere, ledere og medarbejdere på området.
I Brønderslev Kommune er der pr. 1. august 2021 etableret en uvildig tilsynsenhed, Team Kvalitet og Tilsyn, som skal varetage det pædagogiske tilsyn på det samlede dagtilbudsområde 0-6 år.

Tilsynsenheden er organiseret under Sekretariat for Børn og Kultur i Børne- og Kulturforvaltningen. Denne organisering er valgt for at sikre uvildighed og “fremmedblik” i det pædagogiske tilsyn, idet tilsynskonsulenterne i Team Kvalitet og Tilsyn ikke indgår i yderligere samarbejde med, eller har et særligt ansvar i dagtilbuddene, end opgaverne i tilsynsøjemed.

Brønderslev kommune arbejder med tilsyn på dagtilbudsområdet således:

Tilsynsrapporter for det enkelte dagtilbud kan læses på dagtilbuddets egne hjemmesider.

Læs mere Dagtilbud i Vest (nyt vindue)
Læs mere Dagtilbud i Øst (nyt vindue)
Læs mere Dagplejen (nyt vindue)

Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud

Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud udgør, sammen med relevante links, rammen for drift, styring og organisering af kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år i Brønderslev Kommune. Rammebeskrivelsen gælder desuden for private og selvejende institutioner samt private pasningsordninger.

Dagtilbudsloven foreskriver at: 

Ӥ 3 a. Kommunalbestyrelsen har ansvar for dagtilbuddene.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af afsnit II, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service.”

Dagtilbudsloven

Rammebeskrivelsen skal understøtte arbejdet med at sikre dagtilbud af høj kvalitet, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge, pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i børnenes perspektiver.
Brønderslev Kommune skal tilbyde familier med bopæl i kommunen valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af dagtilbud, så de, så vidt det er muligt, kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Rammebeskrivelsen skal ligeledes være med til at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem de enkelte dagtilbud og bidrage til at gøre overgange mellem dem sammenhængende, i et tæt tværprofessionelt fagligt samarbejde.

Den Sammenhængende Børnepolitik og Børnesynet

Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik favner værdier og principper i eksisterende politikker og strategier – blandt andet ”I samspil med borgerne”, ”Børnesynet” og den særlige indsats ”Varige spor”.

Her kan du læse mere om Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik. 

På skole- og dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et fælles Børnesyn. Dette danner grundlag for den pædagogiske praksis og der arbejdes ud fra en erkendelse af, at alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, hvor de føler sig set, hørt, mødt og forstået. 

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab.

I Børnesynet står således:

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

 • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag.
 • Barnets er aldrig et problem, men den kan være en del af en problematik – og så har vi voksne ansvaret.
 • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet.

     SOM FAGPROFESSIONEL I BRØNDERSLEV KOMMUNE BETYDER DET:

 • At du er bevidst om, at den måde du forstår barnet på og det sprog du bruger, har afgørende betydning for barnets udvikling og muligheder.
 • At du tager ansvar for at finde ud af hvad det er der i omgivelserne står i vejen for barnet, hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger vi stiller i dagplejen, daginstitutionen og skolen.
 • At du aldrig beskriver barnet negativt – for så er det umuligt at forandre sig som barn.
 • At du kan tænke ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan se anderledes ud og kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange for at barnet skal lykkes.
 • At du er bevidst om at et fællesskab ikke udvikles ved at fokusere på individer – men snarere omvendt: Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling.
 • At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv, har betydning for børnenes fællesskaber.

Dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune er organiseret i tre områder; Øst, Vest og Dagplejen. 

Hvert område ledes af en områdeleder og hvert dagtilbud af en dagtilbudsleder. I Dagplejen servicerer 6 dagplejepædagoger de ca. 145 dagplejere. 

De tre områder indeholder alle kommunale dagtilbud. Derudover tilbydes 1 selvejende og 5 private dagtilbud. 

Dagtilbudsområde Øst udgør dagtilbuddene:

 • Asaa Børnehave
 • Børnehuset Himmelblå
 • Den Grønne Giraf
 • Børnehaven Flauenskjold
 • Børnehaven Møllegården
 • Børnehuset Petra
 • Klokkerholm Børnehave
 • Børnehaven 7-Spring

Dagtilbudsområde Vest udgør dagtilbuddene:

 • Børnehuset Brundur
 • Børnehuset Fasanen
 • Børnehuset Galaksen
 • Børnehaven Lærkereden
 • Børnehaven Kornumgård
 • Børnehaven Sct. Georgsgården
 • Børnehaven Livstræet
 • Børnehaven Skovbakken
 • Børnehaven Troldehøj

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør den fælles retning for det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hvert dagtilbud har udarbejdet en læreplan med institutionens særegne arbejde med tematikkerne, i den nationale ramme. Dagplejen har udarbejdet en fælles læreplan.

Læreplanen er et dynamisk dokument, som kort beskriver de pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. Seneste opdaterede version af læreplanen lægges på institutionens hjemmeside hvert andet år, men kan rekvireres ved kontakt til dagtilbudsleder/dagplejepædagog. I løbet af de to år, er læreplanen et arbejdsredskab for dagtilbuddet hvor planen gennemgår løbende evaluering og justering. Det fremgår af den pædagogiske plan, hvordan der hele dagen arbejdes med at etablere inkluderende læringsmiljøer og børnefællesskaber, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene de bedste muligheder for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. Centralt i dette er Brønderslev Kommunes Børnesyn, som er præsenteret under afsnittet ”Hvad er formålet?”

De pædagogiske læringsmiljøer beskrevet i den pædagogiske plan er tilrettelagt, så de inddrager hensynet til børnenes perspektiver og deltagelse, til børnefællesskabet og til den aktuelle børnegruppes sammensætning og forudsætninger. 

KVALid

KVALid står for Kvalitet i dagtilbud og er et dialogbaseret værktøj til systematisk selvevaluering, der arbejdes med på hele dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune. Arbejdet blev igangsat i efteråret 2020.

Gennem aktionslæring og med afsæt i kvalitetskriterierne i KVALid, undersøges, udforskes og evaluerers den pædagogiske praksis løbende.

Med KVALid arbejdes der med rammerne omkring barnet – altså læringsmiljøet. Her kigges både på struktur, proces, børneperspektiv og læreplanen, i tråd med Børnesynet. 

Når der arbejdes med KVALid er det i en aktionslæringstilgang bestående af:

 • Dialog med afsæt i det valgte undertema, som leder frem til noget, I bliver nysgerrige på i forhold til jeres egen praksis
 • Undersøgelse af praksis: I vælger en eller flere metoder til at dokumentere et udvalgt område/tidspunkt/samspil for derigennem at blive klogere på egen praksis.
 • Aktion: Gennem analyse af jeres dokumentation finder I frem til aktioner/justeringer/nye tiltag, som I vil afprøve i jeres praksis. Hertil vælges metoder, der kan dokumentere tegn på, at aktionerne fører til de ønskede ændringer.
 • Evaluering som giver anledning til implementering og/eller justering af aktionerne.

TOPI

TOPI er en it-understøttet udgave af Socialstyrelsens model ”Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne” i Rambølls Hjernen&Hjertet. Værktøjet styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats i dagtilbud.

Gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel er det muligt at arbejde med en koordineret indsats, allerede fra første bekymring.

Når en vurdering i TOPI giver anledning til en bekymring, kan denne bekymring konkretiseres og nuanceres direkte i systemet.

Trivselsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • I trivsel
 • I faldende trivsel
 • I mistrivsel

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at den indsamlede viden om det enkelte barn er samlet et sted.

Kvalitetsdialoger og politiske mål

På Dagtilbudsområdet er de politiske mål en del af de kommunale prioriterede indsatser. Gennemgående tematikker fra tilsyn af dagtilbuddene og kvalitetsrapporten på Dagtilbudsområdet danner grundlag for målene. 

Hvert andet år definerer Børne- og Skoleudvalget to kommunale mål, som skaber fælles retning for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud. Når der hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapport, bruges de politiske mål til opfølgning

Strategi for dagtilbudsområdet

Under udarbejdelse

Overgange og førskolegrupper

Trygge og gode overgange er vigtige for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Til overgangsarbejdet anvendes Rambølls system ”Hjernen&Hjertet”.

Brønderslev Kommune har udarbejdet en folder om de gode overgange mellem dagpleje/vuggestue til børnehave. Du kan se denne folder på Brønderslev Kommunes hjemmeside.
I Brønderslev Kommune starter børn i førskolegrupper pr. 1. april, det år hvor barnet skal starte i skole.

Du kan læse mere om førskolegrupper på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

 

Nedenfor beskrives de lovmæssige og centrale fælles rammer, der er for at drive dagtilbud i Brønderslev Kommune. 

Normering i vuggestuer og børnehaver

Med virkning fra januar 2024 er regeringens vedtagelse af minimumsnormeringer i dagtilbud fuldt implementeret. Det betyder blandt andet, at normeringen altid følger barnets alder. 

Intentionen i regeringens aftale om minimumsnormeringer er, at der skal være åbenhed om normering i den enkelte institution, til gavn for børn, forældre og pædagogisk personale. Normeringen kan følges på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Kommunale nøgletal for dagtilbud

Normeringen skal være således:

 • Vuggestuebørn, 0 – 3 år, normering med 1 pædagogisk personale pr. 3 børn. 
 • Børnehavebørn 3 - 6 år, normering med 1 pædagogisk personale pr. 6 børn. 

Antal af kommunale dagtilbud.

I Brønderslev kommune er 17 dagtilbud, hvoraf de 5 er integrerede dagtilbud.

Du kan læse mere om det enkelte dagtilbud på deres hjemmeside:

Dagtilbudsområde Vest
Dagtilbudsområde Øst

Pasningsgaranti

I Brønderslev Kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at dit barn er garanteret en plads i daginstitution fra barnet er 26 uger og indtil skolestart. Du kan via Digital Pladsanvisning opskrive dit barn digitalt og kan opskrive op til 3 ønsker. Der er ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud og heller ikke en garanti for bestemte åbningstider. Vi vil selvfølgelig så vidt muligt forsøge at imødekomme ønsker om en bestemt plads, men anviser altid pladser ud fra gældende visiteringsregler. 

Udvidet åbningstid i institutioner samt feriesamarbejder

Spørgsmål vedr. dispensation for udvidet åbningstid går direkte til lederen i barnets dagtilbud. Det er dagtilbudslederen, som træffer beslutning om, hvorvidt der kan tilbydes udvidet åbningstid.

Ved ferier og helligdage findes der alternative pasningsmuligheder. Alternativ pasning på lukkedage aftales og koordineres mellem dagtilbuddene i lokalområdet.

Samarbejdet omkring ferie mellem dagtilbud kan ses på det enkelte dagtilbuds hjemmeside:

Dagtilbudsområde Vest
Dagtilbudsområde Øst

Fleksible åbningstider i dagplejen

I Brønderslev Kommune har den kommunale dagpleje fleksible åbningstider. Det betyder, at Kommunen som udgangspunkt forsøger at dække forældrenes behov for pasning i tidsrummet kl. 6 – 18. Dagplejen kan maksimalt have en åbningstid på 48 timer om ugen.

Plusplads

Hvis det vurderes nødvendigt af Sundhedsplejen, Dagplejen eller personalet i vuggestuen, kan børn tilbydes en plusplads i en institution der vurderes at kunne imødekomme barnets behov. Dette behov kan have karakter af sproglige og/eller sociale vanskeligheder. 

Du kan læse mere om pluspladser under ”Stærke Læringsmiljøer for alle”. 

Mad i institutioner

Ifølge dagtilbudslovens §16a skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage.

Forældrebestyrelsen har hvert 2. år mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid i institutionen. Forældrebestyrelsen skal sikre dialog med øvrige forældre i institutionen, så det sikres at forældrene får mulighed for at tilkendegive deres ønsker, og bliver hørt forud for forældrebestyrelsens beslutning om evt. fravalg af frokostordning.

Beslutning om frokostordning gælder for hele institutionen. I Brønderslev Kommune ligger valg om frokostordninger i lige år. 

Når forældrene har valgt en kommunal frokostordning, er det dagtilbuddet, som arrangerer frokostordningen. Dette det kan være i dagtilbuddets eget køkken eller fra ekstern leverandør.

Tilsyn

Der er i 2021 etableret en uvildig tilsynsenhed, som fører anmeldt og uanmeldt tilsyn med kommunale og private dagtilbud, dagplejen og private pasningsordninger i Brønderslev Kommune.

Du kan se rammebeskrivelsen for tilsyn på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

 

 

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Kvalitet i Dagtilbud - Børn og Kultur

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Vibeke Post Madsen

Direktør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback