Skip til hoved indholdet

Svar- og sagsbehandlingsfrister

    Hjem Om kommunen Aktindsigt, svar- og sagsbehandlingsfrister Svar- og sagsbehandlingsfrister

Når du henvender dig til kommunen, er der svar- og sagsbehandlingsfrister. Fristerne afhænger af indholdet i din henvendelse

Svarfrist
Når vi har modtaget en henvendelse fra dig, svarer vi inden 8 arbejdsdage. Du får enten et endeligt svar på din henvendelse eller en kvittering for, at vi har modtaget din henvendelse. I kvitteringen bliver du orienteret om sagens videre forløb, hvem der er sagsbehandler, og hvornår vi forventer, at den er færdigbehandlet, hvis det er muligt at oplyse dette.

Sagsbehandlingsfrist
Når vi behandler din ansøgning, er der ting, vi skal afklare eller forskellige former for dokumentation, som vi skal indhente, inden vi kan træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne afhænger derfor af, hvilken støtte eller hjælp du søger om og indikerer, hvor lang tid der maksimalt kan gå, inden du modtager en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet en afgørelse.

Kan vi ikke overholde fristen i en konkret sag, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Hvis du er berettiget til en indsats, kan der gå yderligere et stykke tid, fra du modtager afgørelsen til indsatsen igangsættes.

Sagsbehandlingsfrister for ældre og hjælpemidler (voksne)

Aflastning/afløsning i hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Aflastning/afløsning ved midlertidigt ophold fra hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Akut aflastning/afløsning ved midlertidigt ophold fra hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Boligindretning, mindre
Serviceloven § 116.1 Boligindretning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 8 uger

Boligindretning, større
Serviceloven § 116.1 Boligindretning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 9 mdr.

Forbrugsgoder
Serviceloven § 113 Forbrugsgode
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 8 uger og ved større forbrugsgoder 0 - 3 mdr.

Hjælpemidler, genbrug
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 8 uger

Hjælpemidler, kropsbårne
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 8 uger

Midlertidige hjælpemidler
Serviceloven § 113b Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 3 hverdage

Nødkald
Serviceloven § 112  Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Fribefordring
Sundhedsloven § 170 Befordring til og fra alment praktiserende læge
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Handicapkørsel
Lov om trafikselskaber § 11
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Individuel befordring
Serviceloven § 117 Støtte til individuel befordring
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger 

Orlov til pasning
Serviceloven § 118 Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Pasning af terminale borgere
Serviceloven § 119 Plejevederlag
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Sygeplejeartikler o.lign. til terminale borgere
Serviceloven § 122 Sygeplejeartikler og lign.
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Plejebolig
Almenboligloven § 5.2 Plejebolig og Serviceloven § 192 Plejehjem og beskyttede boliger
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 uger

Ældrebolig
Almenboligloven § 5 Ældrebolig
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 uger

Levering af mad
Serviceloven § 83.3 Madservice
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 3 hverdage

Personlig pleje, dagligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 5 hverdage

Personlig pleje, ugentligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 5 hverdage

Praktisk hjælp
Serviceloven § 83.2 Praktisk hjælp
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Rehabilitering, hjemmepleje
Serviceloven § 83a Rehabilitering – Hjemmepleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Rehabilitering, træning
Serviceloven § 83a Rehabilitering – Træning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Støtte og vejledning
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Støtte til køb af bil
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6mdr.

Støtte til køb af bil, reparation og udskiftning
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Støtte til køb af bil med krav fra kørekortsmyndighederne
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 3 mdr.

Støtte til køb af bil uden krav fra kørekortsmyndighederne
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 mdr.

Sygepleje
Sundhedsloven § 138 Hjemmesygepleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 1 uge

Tandpleje
Sundhedsloven §§ 131 og 132 Omsorgstandpleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Genoptræning
Serviceloven § 86.1 Genoptræning - Målrettet og tidsafgrænset indsats
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Genoptræningshjælpemidler
Sundhedsloven § 140 Genoptræning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 hverdage

Vedligeholdende træning
Serviceloven § 86.2 Vedligeholdelsestræning - Målrettet træning for at forhindre funktionstab
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger 

Sagsbehandlingsfrister for det specialiserede område (voksne)

Aktivitets- og samværstilbud
Serviceloven § 104
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Beskyttet beskæftigelse
Serviceloven § 103
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Borgerstyret Personlig Assistance
Serviceloven §§ 95 og 96
Sagsbehandlingsfrist: 12 uger

Botilbud til midlertidigt ophold
Serviceloven § 107
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Forsorgshjem
Serviceloven § 110 Forsorgshjem/Herberg
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Længerevarende botilbud
Serviceloven § 108
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Længerevarende botilbud 105/85
Almenboligloven § 105 og Serviceloven § 85
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Merudgifter
Serviceloven § 100
Sagsbehandlingsfrist: 12 uger

Ledsageordning
Serviceloven § 97
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Kontaktperson for døvblinde
Serviceloven § 98
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Støtte- og kontaktperson
Serviceloven § 99
Sagsbehandlingsfrist: ?

Alkoholbehandling
Sundhedsloven § 141
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Misbrugsbehandling
Sundhedsloven § 142
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Social behandling af stofmisbrug for voksne borgere
Serviceloven § 101
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Substitutionsbehandling
Serviceloven § 101
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Socialpædagogisk støtte
Serviceloven § 85
Sagsbehandlingsfrist: 5 uger

Sagsbehandlingsfrister for boligstøtte, pension og økonomisk friplads

Beboerindskudslån
Lov om individuel boligstøtte §54 - §57

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Helbredstillæg
Lov om social pension §14, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Udvidet helbredstillæg
Lov om social pension §14 stk. 4.  lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18 stk. 4

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Personlige tillæg
Lov om social pension §14, stk. 1.. , lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §17, stk. 2

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Dagtilbudsloven § 43 og § 43a.

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Sagsbehandlingsfrister for beskæftigelsesområdet

Udbetaling af uddannelses- og kontanthjælp
Lov om aktiv socialpolitik §§ 23-25
Sagsbehandlingstid: 0 – 3 uger

Udbetaling af revalideringsydelse, når omfattet af målgruppe
Lov om aktiv socialpolitik § 70
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Udbetaling af ressourceforløbsydelse
Lov om aktiv socialpolitik § 68 a
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaring
Lov om aktiv socialpolitik § 69 j
Sagsbehandlingstid: 0 – 3 uger

Udbetaling af ledighedsydelse
Lov om aktiv socialpolitik § 74
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelse
Lov om aktiv socialpolitik §§ 81-85
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Ved udsættelsestruede
mfattet af Retssikkerhedslovens § 5a
Sagsbehandlingstiden 0-2 uger*

Udbetaling af fleksløntilskud
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 20
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte og refusion til arbejdsgiver
Sygedagpengeloven §§ 6, stk. 1, 1. pkt. Og § 54, stk. 1
Sagsbehandlingstid: 0 – 3 uger

Refusion fra 1. sygedag, ved langvarig eller kronisk sygdom
Sygedagpengeloven § 56
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Fast Track, anmodning fra arbejdsgiver om tidlig opfølgning
Sygedagpengeloven § 7 c
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud og nytteindsats
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 57, 66 og 83
Sagsbehandlingsfrist: 0 – 2 uger

Mentor
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, ledige, borgere i fleksjob og ordinære beskæftigelse
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172 og §§ 178 - 179
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Godtgørelse, kørsel til tilbud
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 175, 176
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Jobrotation
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 149 - 153
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Tilskud ifm. uddannelsesaftale med voksne, Voksenlærlinge
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 154
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Ansættelse med løntilskud, førtidspensionister
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 12
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Afgørelse om revalideringsberettigelse
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 142
Sagsbehandlingstid: 0 – 13 uger

Ansøgning om førtidspension, på det foreliggende grundlag
Pensionsloven § 17
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 13 uger*

Anvisning af bolig, nytilkomne flygtninge visiteret til kommunen
Lov om integration af udlændinge i Danmark § 10
Sagsbehandlingstid: Ved modtagelse *

Kontrakt og Opholds- og selvforsørgelseserklæring
Lov om integration af udlændinge i Danmark 2, stk. 2, 3 og 4
Sagsbehandlingstid: 0 – 1 måned *

Helbredsmæssig undersøgelse, ved vurderet behov
Lov om integration af udlændinge i Danmark § 4 b
Sagsbehandlingstid: 0 – 6 måneder *

Henvisning til danskuddannelse
Lov om integration af udlændinge i Danmark § 2
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger *

Tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud
Lov om integration § 23 a – c
Sagsbehandlingstid: 0 -1 måned

Introduktionsforløb for indvandre
Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 c
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelse
Lov om integration §§ 35-39
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Ved udsættelsestruede
Omfattet af Retssikkerhedslovens § 5a
Sagsbehandlingstiden 0-2 uger*

Afgørelse om repatriering
Lov om repatriering § 1
Sagsbehandlingstid: 0 – 13 uger

Personlig assistance
Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 4
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger

Hjælpemidler
Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15
Sagsbehandlingstid: 0 – 4 uger *

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordning)
Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15
Sagsbehandlingstid: 0 – 2 uger

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Databeskyttelse

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Mikkel Mose Baltsersen
Databeskyttelsesrådgiver

Tlf.: 9945 5455
dpo@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback